Zelená škola – každý deň pre budúcnosť

Program Zelená škola funguje na Slovensku 15 rokov. 85 % škôl v ňom pracuje viac ako 4 roky. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Preto sme pripravili špeciálny projekt pre Zelené školy: Zelená škola – každý deň pre budúcnosť.

Cieľom projektu je vytvorenie z vybraných 10 Zelených škôl v rôznych regiónoch Slovenska inšpiratívne centrá. Inšpirácie ako robiť, čo sa učí, ako učiť inak a ako robiť zmeny na školách spoločne. Tieto školy budú učiacimi školami  pre učiteľov z rôznych škôl, pre rodičov, miestnych obyvateľov, pre obce aj mestá. Vyškolíme a poskytneme supervíziu 20 učiteľom – lídrom občianskej angažovanosti, ktorí do 11/2021 zrealizujú praktické vzdelávacie akcie pre min. 400 učiteľov a pracovníkov miestnych samospráv s dôrazom pri realizácii na participáciu žiakov a študentov Zelených škôl.

Účasť v projekte je jedinečnou príležitosťou na profesionálny rast učiteľov, na posilnenie a rozvoj ich zručností, ktoré významne posunú kvalitu výučby. Prinesie inšpiratívnych lektorov a zmysluplné, praktické vzdelávanie, pravidelný kontakt s ďalšími aktívnymi školami a vzájomnú výmenu skúseností a sieťovanie, supervíziu zapojených učiteľov a ich  metodickú podporu.

Zapojená škola sa stane jednou z 10 ukážkových učiacich Zelených škôl, ktoré odovzdávajú svoje skúsenosti a zručnosti z environmentálnej  výchovy a enviro-opatrení rôznym cieľovým skupinám, čo bude spojené s propagovaním jej aktivít a medializáciou.

Podmienky prihlásenia do projektu:

 • Škola zapojená v programe Zelená škola v školskom roku 2018/2019 a 2019/2020.
 • Škola prihlásená do programu Zelená škola na školský rok 2020/2021.
 • Škola získala aspoň raz medzinárodný certifikát Zelená škola (ľubovoľné prioritné oblasti).
 • Zo školy sa zúčastnia celého projektu 2 učiteľky/učitelia.
 • Povinná účasť oboch učiteľov na 5 kurzoch podľa vopred zverejneného harmonogramu (3-dňové kurzy vo Vzdelávacom centre Zaježová 2020: október, december, 2021: február, apríl, 2 dňový kurz jún 2021: priamo v teréne  – Poloniny). Účastníkom hradíme ubytovanie, stravu, náklady na lektorné aj metodické materiály.
 • Vedenie školy sa zaväzuje uvoľniť 2 učiteľky/učiteľov na všetky kurzy a uhradiť cestovné náklady.
 • Vedenie školy sa zaväzuje vytvoriť podmienky na participáciu učiteľského zboru, nepedagogických zamestnancov, žiakov, rodičov na priebehu projektu a priebežné zverejňovanie informácií o priebehu projektu na webstránke školy.
 • Škola sa zaväzuje zorganizovať min. 2 akčné dni (dielne dobrej praxe: apríl 2021 a november 2021) pre učiteľov zo škôl z regiónu a pre samosprávu, verejnosť.

Poznámka: Projekt je určený pre materské, základné, stredné aj špeciálne školy s akýmkoľvek zriaďovateľom.

 

Harmonogram výberu škôl (máj – jún 2020)

 19. 5.

 výzva školám na prihlásenie do projektu (mail, www.zelenaskola.sk, FB Zelená Škola)

 26. 5.

 on-line konzultácie pre záujemcov o projekt (zoom 16.00 – 17.00)

 1.6. 13.00

 on-line prihlášky (prihlášku za 1 školu vyplnia jednu spoločne 2 učitelia)

 9. 6.

 výsledky výberu škôl – 1. kolo

 - do užšieho výberu na základe prihlášok vyberieme na vstupné rozhovory max. 25 škôl

 15. 6. – 19. 6.

 2.kolo výberu škôl – vstupné rozhovory

 - on-line priebeh

 - max. 30 min na školu

 - každá škola dostane pozvanie na pridelený čas

 - rozhovor bude prebiehať spoločne za školu, tzn. zúčastnia sa ho v jednom čase spolu

 2 učitelia/ky + riaditeľ/ka danej školy

 25. 6.

 zverejnenie výsledkov výberu 10 škôl (+ 2 náhradnícke)

 15. 7.

 podpísanie zmluvy CEEV Živica – vybraná škola v priebehu projektu

 

Harmonogram aktivít projektu  – záväzky pre vybrané školy:

 1. regionálne semináre pre Zelené školy – modul 1: september, október 2020 (učitelia ako spolu lektori),
 2. kurz* Ako narábať s mocou učiteľa, lektorka Sylvia Ondrisová: 27. – 29.10. 2020,
 3. kurz Ako učiť akčne a užitočne, lektorky Zuzana Labašová a Zuzana Gallayová, CEEV Živica: 7. – 9. 12. 2020,
 4. kurz Ako a prečo byť angažovaným, lektorka Eva Kovačechová, VIA IURIS: 8. 2. – 10. 2. 2021,
 5. regionálne semináre pre Zelené školy – modul 2: február, marec 2021 (učitelia ako spolulektori),
 6. kurz Ako na klimatickú zmenu prakticky, lektorka Jana Škvareninová, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene:  6. 4. – 8. 4. 2021,
 7. kurz Prírodný turizmus na vlastnej koži, lektorka Zuzana Burdová, AEVIS: jún 2021 (upresníme),
 8. dielne dobrej praxe v školách – centrách inšpirácie: apríl 2021 a november 2021,
 9. konferencia pre samosprávy – príklady dobrej praxe: október 2021 (účasť učiteľov).

* Kurzy začínajú prvý deň o 17.00, končia tretí deň obedom. Neskoré príchody a skoršie odchody nebudú akceptované.

 

Kontakt: Zuzana Gallayová, manažerka programu, gallayova@zivica.sk, 0918 925 216

 

Projekt „Zelená škola každý deň pre budúcnosť“ je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 2021.

Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.