7 krokov Zelenej školy

Kolégium
Zelenej školy

Získaj priateľov

 

environmentálny
akčný plán

Zoraď nápady

 

Pro-environmentálna
výučba

Zaujmi ostatných

 

Eko-kódex

Zakresli hodnoty

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 

Environmentálny
audit školy

Zisti stav

 

Monitoring
a hodnotenie

Zhodnoť akcie

 

Informovanie
a zapojenie komunity

Zaktivizuj okolie

 

Škola zmeny

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny. 

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Na ceste k zmene

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Mnohým učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať sám seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť.

Školám ponúkame jedinečnú metodiku 7 krokov. Táto sprevádza programom systematicky a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

  • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia,
  • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne,
  • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor,
  • byť tvoriví, aktívni a zvedaví,
  • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Školám poskytujeme:

  • inšpiratívne a zážitkové workshopy,
  • metodické a informačné materiály,
  • profesionálny konzultačný servis,
  • výmenu skúseností s inými školami,
  • informačnú podporu.
 

230 škôl

zapojených na Slovensku
 

9 000 učiteľov

meniacich svoju školu
 

60 000 žiakov

aktívnych na Slovensku
Partner programu
"Záleží nám na komplexnom vzdelávaní detí v našej krajine, rozvoji ich tvorivého a kritického myslenia. Program má významný záber aj v oblasti učenia k zodpovednosti za svoje skutky."
Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne