Medzinárodný titul Zelená škola dostalo 82 škôl z celého Slovenska. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnilo viac ako 400 hostí. Školy dostali titul za zmenu svojej školy a spoluprácu so žiakmi v programe Zelená škola.
Prinášame vám už piaty ročník grantového programu „Pomáhame vyrásť“ . Tento ročník je zameraný na tému Zodpovedné stravovanie. Našim cieľom je podporiť praktické aktivity škôl zamerané na tému potraviny s prepojením na šetrenie energiou, vodou a minimalizáciou odpadu.
Kto sú tí najinšpiratívnejší žiaci, učitelia a školy v prvom ročníku ceny Živel? Spoznajte finalistov ceny na tejto stránke: www.zivica.sk/zivel/finalisti.
Kancelária programu Zelená škola - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica srdečne pozýva školy, ktoré boli hodnotené v školskom roku 2013/14 na Slávnostnú certifikáciu 9. ročníka programu Zelená škola
Aký bol šk. rok 2013/2014 v programe Zelená škola. Pozrite si krátke fotovideo s hudbou, ktorú vytvorili 2 žiaci  ZŠ Cinobaňa.
Celoslovenská Rada programu Zelená škola na svojom stretnutí 4. - 6. júla 2014 v Zaježovej vyhodnotila priebeh 9.
Predstavujeme vám našu prázdninovú akciu: "Pošli pohľadnicu Zelenej škole" 
Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.
„Zisťujem už dlhšie, že použiteľné a praktické výstupy sú dôležitejšie ako hromada informácií. Počas tohto vzdelávania som videla, ako sa to dá urobiť v praxi“ hovorí absolventka inovačného kontinuálneho vzdelávania Lucia Lengyelová zo ZŠ s MŠ Želiarska v Košiciach.
V minulom roku sme spolu s vami realizovali množstvo projektov. Pozrite si výročnú správu, ktoré je určená práve vám.

Stránky

Den Zeme - Deň zelených škôl
Na našej škole je už tretím rokom environmentálna výchova zaradená do vyučovania ako samostatný predmet. Majú ho žiaci šiesteho ročníka. Na "ENV" sa zaujímavou formou dozvedajú o rôznych ekologických dňoch, robia projekty, rozprávajú sa o témach k ochrane prírody, vyrábajú recyklovaný papier, učia sa ako správne triediť odpad, vyrábajú peňaženky z tetrapakov, čistia okolie školy,....
 Eko- kódex našej materskej školy bol vytvorený v apríli 2012. Vytvorili ho deti, pedagogické zamestnankyne a rodič. Je umiestnený vo vstupnej časti pavilónu C nad vývesnou tabuľou s informáciami o programe ZŠ. Zásady Eko-kódexu: 1. Zbieram papier a triedim odpad.
Dňa 2. mája 2012 sa žiaci 7. B triedy a dve žiačky z 9. B triedy ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi  zúčastnili besedy o solárnej energii a jej využití v našej škole. Besedou sme odštartovali Európske solárne dni, ktoré sa na Slovensku konajú po druhýkrát od 1. do 15. mája.
Každoročne si 22. marec pripomíname Svetový deň vody . Po prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1992 na konferencii OSN V brazílskom Riu de Janeiru, pričom každý rok je jeho oslava tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Pre rok 2012 je témou Voda a bezpečnosť potravín.
...a Zelené školy boli pri tom :-)
I tento krát naša Materská škola na ulici Hollého 3 v Hlohovci ani na okamih nezaváhala, a pre deti sme pripravili zaujímavý projekt Modrá Planéta, ktorým sme si pripomenuli významný deň – Deň Zeme.
Na Deň Zeme sme sa pripravovali celý týždeň. Deti spolu s rodičmi vyrobili rôzne hračky z odpadového materiálu, ktoré priniesli do MŠ.Učiteľky prostredníctvom prezentácií a edukačných aktivít oboznamovali deti s potrebou triedenia odpadu a ochranou životného prostredia.  V  piatok 20.4.
Každý človek by sa mal snažiť svojím konaním prispieť k zdravej a čistej planéte. Len zodpovedný prístup každého z nás pomôže naplniť tento cieľ.
Od roku 1970 je 22. apríl Svetovým dňom Zeme. V ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sa aktivity, zamerané v prospech našej planéty, rozšírili na celý týždeň už IV. ročníkom TÝŽDŇA PRE ZEM.

Stránky

Prezentácia aktivít gymnázia A. Einsteina v Bratislave.
Pozrite si prezentáciu aktivít Týždňa pre Zem na základnej škole na Jahodníckej ulici v Martine.
Z času na čas je užitočné zájsť za hranice (svojej školy, obce/mesta, krajiny) a rozhliadnuť sa okolo seba. Zistiť, či cesta, ktorou kráčame, má ten istý smer. Či kráčame paralelne alebo úplne inde. Či by sa nedalo vyhnúť nejakej tej jame pred tým, než sami do nej vhupneme.
Pre Vašu inšpiráciu zverejňujeme prezentáciu projektu CEEV Živica pre základnú školu E. M. Šoltésovej v Krupine. Jeho cieľom je premeniť nevyužitú časť školského dvora na zelenú plochu s viacerými funkciami.
Základná škola na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom, nazývaná aj „jednotka“ bola postavená a daná do užívania 1. septembra 1959.
V dnešnej dobe je podľa mňa veľmi dôležite učiť ľudí „ekologicky zmýšľať“ už od najmladšieho veku. Ak sa to naučia „za mlada“ budú tieto svoje poznatky a vedomosti automaticky využívať v celom svojom živote. Taktiež môžu v tomto smere pozitívne ovplyvňovať svojich blízkych a známych. A aj práve na toto slúži Zelená škola. Vďaka tomuto programu je škola lepšie odlíšiteľná v procese výberu od ostatných škôl.
Je dôležité uvedomiť si, že do výchovy detí sa v nemalom podiele zapájajú aj materské, základné a stredné školy. Deti v nich trávia väčšinu dňa a odnášajú si z nich okrem vedomostí aj mnohé návyky.
Hoci Fakulta ekológie a environmentalistiky (Technická univerzita vo Zvolene) nie je zameraná na prípravu budúcich pedagógov, Environmentálna výchova je jedným z vyučovaných samostatných predmetov. Absolventi fakulty pracujú v štátnej ochrane prírody, v Slovenskej agentúre životného prostredia, vo firmách, mimovládnych organizáciách, na úradoch a pod. Pri svojej práci potrebujú byť nielen odborníkmi v oblasti ekológie či environmentalistiky, ale je nesmierne dôležité, aby vedeli informácie o životnom prostredí podávať prijateľnou formou rôznym cieľovým skupinám.
Na Ekokódexe Zelenej školy v Moravskom Lieskovom pracovali aktivisti - 10 žiakov. Vznikal metódou brainstormingu. Žiaci si evokujú súvislosti týkajúce sa danej témy. Na velký papier sme zaznamenávali nápady a roztriedili ich.
Eko – kódex Zelenej školy na Vajanského ulici v Lučenci vznikol za tvorivej spoluúčasti žiakov pod vedením PaedDr. Beaty Banašovej.

Stránky

Titulka