Iné

Informačný leták - Nelegálne skládky odpadu

Napriek tomu, že zákon o odpadoch jednoznačne stanovuje oznamovaciu povinnosť vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov vo vzťahu k nelegálne uloženému odpadu na ich pozemkoch, jednoz

Stiahnite si výučbový program o energii pre interaktívnu tabuľu

Výučbový softvér má v prvom rade za cieľ poskytnúť kvalitnú pomôcku pri výučbe s pomocou interaktívnej tabule. Téma energia je v súčasnej dobe veľmi aktuálnou, keďže sa s ňou stretávame denno denne. Často však dostatočne nepoznáme pozadie energie, ktorá nám pomáha pri toľkých každodenných činnostiach akými sú osvetlenie, preprava, kúrenie, či zábava.

Možnosti spolupráce s veřejností nejen při ochraně životního prostředí

Publikace "Možnosti spolupráce s veřejností nejen při ochraně životního prostředí" se zaměřuje především na otázku, jakým způsobem

Bulletin pre aktívnych občanov „Ľudia pre krajinu“

OZ TATRY vydalo bulletin pre aktívnych občanov „Ľudia pre krajinu“.

 

Bulletin je určený ľuďom, ktorí sa chcú aktívnym spôsobom podieľať na ochrane a tvorbe životného prostredia vo svojom bezprostrednom okolí.

Zahraničné skúsenosti z lesných materských škôl

Materiál sa zaoberá úlohou a významom environmentálnej výchovy v predškolskom veku detí.

Manuál pre učiteľov - HSBC Eco-Schools Klimatická iniciatíva

 

Tento manuál predstavuje učiteľom HSBC Eco-Schools
Klimatickú iniciatívu.

Metodická príručka - "Kde žijeme"

Metodická príručka pre realizáciu projektového vyučovania s názvom "Kde žijeme" je zameraná na environmentálnu výchovu, dotý

Informácie ku konzumácii mlieka a k mliečnym automatom na školách

Radi by sme Vás upozornili na niektoré fakty, ktoré nie sú súčasťou propagácie konzumácie mlieka na školách.

Návrh ako podporiť činnosť koordinátora EnV na škole

V súvislosti s nedávno schváleným Zákonom o pedagogických zamestnancoch (s účinnosťou od 1.novembra 2009) by sme Vás radi upozornili na možnosť definovania špecializovanej činnosti koordinátora environmentálnej výchovy podľa par. 33, ods.1, písm.g), príp. podľa písm. e) vedúci predmetovej komisie prírodovedných predmetov (najmä v prípadoch, kedy je environmentálna výchova rozpracovaná v ŠkVP ako prierezová téma).

Učebná pomôcka pre študentov a učiteľov na stredných školách

V pripojených súboroch nájdete slovník vybraných pojmov z ekológie a environmentalistiky a test pre študentov gymnázií - príspevok nám poskytla študentka 5. ročníku učiteľstva biológia - environmentalistika na PrF UK Bratislava - Zuzana Bajusová.

Rozvojové vzdelávanie

Cieľom rozvojového vzdelávania je zvyšovať povedomie a porozumenie o tom, ako globálne záležitosti ovplyvňujú každodenný život jednotlivcov, komunít a spoločností a ako každý z nás môže a ovplyvňuje globálnu spoločnosť v ktorej žijeme – ako angažovaní obyvatelia Zeme.
Je to tiež aktívny proces učenia, založený na hodnotách solidarity, rovnosti, zbližovania a spolupráce.
Rozvojové vzdelávanie podporuje aktívnu účasť všetkých občanov v celosvetovom úsilí na odstránenie chudoby a znevýhodňovania. Vplýva na dodržiavanie ekonomických, sociálnych, environmentálnych a ľudských práv.