Priebeh hodnotiacej návštevy

Ku dňu záverečného hodnotenia (príchodu hodnotiteľa na školu) pripraví koordinátor Zelenej školy potrebné podkladové materiály podľa Kontrolného zoznamu pre hodnotiacu návštevu.

Informujte členov kolégia

O hodnotiacej návšteve je potrebné informovať členov kolégia Zelenej školy (najmä žiakov/študentov), nakoľko aspoň časť z nich by mala byť k dispozícii počas hodnotiacej návštevy. Prítomnosť žiakov (prípadne rodičov) nie je povinná pre materské, špeciálne školy a školy 1. – 4. ročník. O hodnotení tiež odporúčame informovať aj vedenie školy a ostatný personál, nakoľko hodnotiteľ môže požiadať o stretnutie s nimi.

Osobná návšteva hodnotiteľa

Hodnotiteľ sa počas osobnej návštevy školy porozpráva s rôznymi skupinami na škole o priebehu realizácie 7 krokov a aktivít, pozrie si dosiahnuté výsledky a zmeny a opýta sa doplňujúce otázky. Hodnotiteľ má mať umožnený vstup do všetkých priestorov školy, môže požiadať o predloženie doplňujúcich dokumentov a v prípade potreby položiť zástupcom školy i žiakom relevantné otázky.

Hodnotiaci formulár

Po osobnej návšteve hodnotiteľ vyplní hodnotiaci formulár, ktorý následne doručí do kancelárie programu Zelená škola. Na základe výsledkov hodnotiacej návštevy sa na stretnutí Rady Zelenej školy rozhodne o udelení, resp. neudelení ocenenia škole a odporučí možnosti zlepšenia pre ďalšie obdobie. Každá škola, ktorá požiada o záverečné hodnotenie a to bude aj zrealizované, dostane do konca školského roka písomné oznámenie o výsledku.

Ocenenia

Ocenenie (vlajka a certifikát) bude škole odovzdané počas slávnostného vyhodnotenia, ktoré sa uskutočňuje spravidla v októbri nasledujúceho školského roka. V prípade neúčasti školy na slávnostnom podujatí jej bude ocenenie zaslané poštou.