Priebeh hodnotiacej návštevy

Ako sa pripraviť na hodnotiacu návštevu?

Informujte o návšteve celú školskú komunitu (termín, cieľ).

Pripravte:

  • auditové listy k vašej téme certifikačného obdobia,
  • environmentálny akčný plán s vyplneným monitoringom,
  • 7 kvalitných fotografií z najinšpiratívnejších akcií v elektronickej podobe do počítača (nie na CD a pod., hodnotiteľ si ich skopíruje). Ideálne sú akčné fotografie, ktoré dokumentujú priebeh, atmosféru. Formát fotografií: jpg. Jednotlivé fotky nazvite: názov vašej školy_mesto_názov aktivity. Napr. MŠ Nezábudkovo_Nezábudkovce_výsadba_včelí_bufet. Poskytnutím fotografií súhlasíte s ich použitím na účely propagácie a prezentácie aktivít Zelenej školy.
  • mediálne výstupy - buď skeny príspevkov o vašich aktivitách, ak šlo o obecné noviny a pod., alebo linky na web, reportáže v TV a pod. Hodnotiteľ si ich skopíruje na USB.

Zabezpečte v deň hodnotenia:

  • prítomnosť väčšiny členov kolégia Zelenej školy
  • prítomnosť člena vedenia školy
  • možnosť navštíviť akýkoľvek priestor školy.

Vyčleňte si na hodnotiacu návštevu cca 2 hodiny svojho času. Hodnotenie nie je možné realizovať pomedzi prestávky.

Ako prebieha hodnotiaca návšteva?

Informujte členov kolégia

O hodnotiacej návšteve je potrebné informovať členov kolégia Zelenej školy (najmä žiakov/študentov), nakoľko aspoň časť z nich by mala byť k dispozícii počas hodnotiacej návštevy. Prítomnosť žiakov (prípadne rodičov) nie je povinná pre materské školy. O hodnotení informujte aj vedenie školy a ostatný personál, nakoľko hodnotiteľ môže požiadať o stretnutie s nimi.

Osobná návšteva hodnotiteľa

Hodnotiteľ sa počas osobnej návštevy školy porozpráva s rôznymi skupinami na škole o priebehu realizácie 7 krokov a aktivít, pozrie si dosiahnuté výsledky a zmeny a opýta sa doplňujúce otázky. Hodnotiteľ má mať umožnený vstup do všetkých priestorov školy, môže požiadať o predloženie doplňujúcich dokumentov a v prípade potreby položiť zástupcom školy i žiakom relevantné otázky.

Hodnotiaci formulár

Po osobnej návšteve hodnotiteľ vyplní hodnotiaci formulár, ktorý následne doručí do kancelárie programu Zelená škola. Na základe výsledkov hodnotiacej návštevy sa na stretnutí Rady Zelenej školy rozhodne o udelení, resp. neudelení ocenenia škole a odporučia možnosti zlepšenia pre ďalšie obdobie. Každá škola, ktorá požiada o záverečné hodnotenie a to bude aj zrealizované, dostane do stanoveného termínu písomné oznámenie o výsledku.

Odovzdávanie ocenení

Ocenenie (vlajka a certifikát) bude škole odovzdané formou, ktorú bude dovoľovať aktuálna epidemická situácia.