Ocenenia Zelenej školy

Jednou zo súčastí programu Zelená škola je aj možnosť získať medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools. Za čiastočné splnenie 7 krokov je možné získať diplom „Na ceste k Zelenej škole".

Certifikát "Zelená škola" a vlajka Eco-Schools

Medzinárodnú vlajku a certifikát „Zelená škola“ získava škola za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ participatívnym spôsobom a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity.

Platnosť certifikátu "Zelená škola" je 24 mesiacov od jeho udelenia.

Škola ocenená vlajkou a certifikátom Zelená škola má právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.

Diplom "Na ceste k Zelenej škole"

Diplom „Na ceste k Zelenej škole“ získava škola za čiastočnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Minimálne má zostavené funkčné Kolégium,uskutočnila audit školy, vypracovala akčný plán školy (splnila z neho väčšinu cieľov naplánovaných pre dané obdobie) a o svojich environmentálnych aktivitách informovala školskú komunitu a aktívne ju zapájala do aktivít. 

O diplom Na ceste k Zelenej škole nie je možné požiadať v záverečnom hodnotení. Môže byť škole udelený po hodnotení len Radou Zelenej školy.

Platnosť diplomu "Na ceste k Zelenej škole" je 12 mesiacov od jeho udelenia.

 

 

Ako postupovať, ak chceme získať certifikát a vlajku Zelenej školy?

  • Vyplňte do 31. marca 2020 on-line Žiadosť o hodnotenie. K žiadosti je potrebné priložiť jednu povinnú prílohu – váš schválený environmentálny akčný plán.
  • Po úspešnom odoslaní žiadosti bude koordinátor v priebehu apríla kontaktovaný hodnotiteľom za účelom dohodnutia dátumu hodnotiacej návštevy. Hodnotiace návštevy budú prebiehať v mesiaci máj a začiatkom júna. Posledný termín na hodnotiacu návštevu je 4. jún 2020.
  • O príprave na hodnotiacu návštevu si môžete prečítať v časti stránky Priebeh hodnotiacej návštevy.
  • O tom, či vaša škola má alebo nemá splnené požiadavky na niektoré z uvedených ocenení, rozhodne hodnotiaca návšteva a následne stretnutie Rady Zelenej školy 13. júna 2020. Výsledok hodnotenia vám bude oznámený e-mailom do konca tohto školského roka. Odovzdanie ocenení prebehne na slávnostnej certifikácii v septembri 2020 alebo v prípade vašej neúčasti poštou.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na
rabelyova@zivica.sk alebo 0917 353 532

Chcete zistiť, či vaša škola spĺňa kritériá pre získanie jedného z ocenení? Zodpovedajte si nasledujúce otázky.