Ocenenia Zelenej školy

Jednou zo súčastí programu Zelená škola je aj možnosť získať medzinárodný certifikát „Zelená škola" a vlajku siete Eco-Schools. Za čiastočné splnenie 7 krokov je možné získať diplom „Na ceste k Zelenej škole".

Certifikát „Zelená škola" a vlajka Eco-Schools

Medzinárodnú vlajku a certifikát „Zelená škola“ získava škola za realizáciu medzinárodnej metodiky 7 krokov participatívnym spôsobom a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity.

Platnosť certifikátu „Zelená škola" je 24 mesiacov od jeho udelenia.

Škola ocenená vlajkou a certifikátom Zelená škola má právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.

Diplom „Na ceste k Zelenej škole"

Diplom „Na ceste k Zelenej škole“ získava škola za čiastočnú realizáciu medzinárodnej metodiky 7 krokov a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Škola má zostavené minimálne funkčné kolégium,uskutočnila audit školy, vypracovala environmentálny akčný plán školy (splnila z neho väčšinu cieľov naplánovaných pre dané obdobie) a o svojich environmentálnych aktivitách informovala školskú komunitu a aktívne ju zapájala do aktivít. 

O diplom „Na ceste k Zelenej škole" nie je možné požiadať v záverečnom hodnotení. Môže byť škole udelený len po vyhodnotení Radou Zelenej školy.

Platnosť diplomu „Na ceste k Zelenej škole" je 12 mesiacov od jeho udelenia.

 

 

Ako postupovať, ak chceme získať certifikát a vlajku Zelenej školy?

  • HODNOTENIE za certifikačné obdobie 2018 - 2021
  • Školy, ktoré si predĺžili certifikačné obdobie o rok a majú schválený environmentálny akčný plán aj na školský rok 2020/2021 môžu očakávať hodnotiace návštevy v máji/júni 2021, pokiaľ to epidemická situácia dovolí, v prípadne pretrvávajúcich sprísnených podmienok budú hodnotenia realizované na jeseň 2021. Do hodnotenia sa je potrebné prihlásiť prostredníctvom tohto formulára. Uzávierka prihlasovania je 31. marca 2021.
  • HODNOTENIE za certifikačné obdobie 2019 - 2021
  • Školy, ktoré mali schválený akčný plán do 30. júna 2020 a majú záujem ísť do hodnotenia v máji/júni 2021 sa doň prihlásia do 31. marca 2021 prostredníctvom tohto formulára. V prípadne pretrvávajúcich sprísnených podmienok budú hodnotenia realizované na jeseň 2021.
  • O príprave na hodnotiacu návštevu si môžete prečítať v časti stránky Priebeh hodnotiacej návštevy.
  • O tom, či vaša škola má alebo nemá splnené požiadavky na niektoré z uvedených ocenení, rozhodne hodnotiaca návšteva a následne stretnutie Rady Zelenej školy..
  • Výsledok hodnotenia vám bude oznámený e-mailom.
  • Odovzdávanie ocenení bude prebiehať formou, ktorú bude povoľovať aktuálna epidemická situácia.

Chcete zistiť, či vaša škola spĺňa kritériá pre získanie ocenenia? Zodpovedzte si nasledujúce otázky.