Schvaľovanie EAP

Každá škola zapojená do programu Zelená škola musí mať podľa pravidiel programu schválený svoj environmentálny akčný plán (EAP) v prvom roku daného certifikačného obdobia (najneskôr do 30.6).

Pokiaľ sa chce škola zúčastniť záverečného hodnotenia v prvom roku certifikačného obdobia, akčný plán musí mať schválený najneskôr do 1. marca daného šk. roku. Bez schváleného EAP nebude škola pripustená k záverečnému hodnoteniu.

Postup pri schvaľovaní environmentálneho akčného plánu:

s prideleným konzultantom

  • Škola vytvorí prvú verziu svojho environmentálneho akčného plánu do vzorovej tabuľky EAP vo formáte MS Excel alebo MS Word. Tvorba EAP by mala prebiehať participatívnou cestou a so zohľadnením výsledkov auditu a potrieb členov školy. Postup, ako vytvoriť dobrý EAP, je v Metodickej príručke pre školy. Prípadné otázky konzultujte so svojím konzultantom.
  • Pracovnú verziu EAP konzultuje škola so svojím konzultantom (e-mailom alebo osobne).
  • Pripomienky konzultanta škola zapracuje v miere, na akej sa spoločne zhodnú.
  • Po zapracovaní pripomienok schváli konzultant EAP a škole pošle e-mail. E-mail o schválení by si mala škola uchovať.

bez prideleného konzultanta

  • Škola si vytvorí prvú verziu svojho environmentálneho akčného plánu do vzorovej tabuľky EAP vo formáte MS Excel alebo MS Word. Tvorba EAP by mala prebiehať participatívnou cestou a so zohľadnením výsledkov auditu a potrieb členov školy. Postup, ako vytvoriť dobrý EAP, je v Metodickej príručke pre školy. Prípadné otázky konzultujte so svojím regionálnym koordinátorom.
  • Pracovnú verziu EAP konzultuje škola s regionálnym koordinátorom (e-mailom alebo telefonicky).
  • Pripomienky regionálneho koordinátora škola zapracuje v miere, na akej sa spoločne zhodnú.
  • Po zapracovaní pripomienok schváli regionálny koordinátor EAP a škole pošle e-mail. E-mail o schválení by si mala škola uchovať.
Schválený EAP je "živý" dokument a môže sa čiastočne meniť - aj vo schválenom EAP môžete meniť napr. zodpovedné osoby, termíny, či aktivity podľa požiadaviek reality a potrieb školy či kolégia. Podstatné zmeny, ako zmeny veľkej časti aktivít, zmeny cieľov či témy je potrebné konzultovať so svojím konzultantom alebo regionálnym koordinátorom.

Pre školy zapojené v programe ponúkame tieto metodické a informačné materiály