Schvaľovanie EAP

Každá škola zapojená do programu Zelená škola musí mať podľa pravidiel programu schválený svoj environmentálny akčný plán (EAP) v prvom roku daného certifikačného obdobia (najneskôr do 30. apríla 2021). Schválený EAP platí na celé certifikačné obdobie (zväčša 2 roky).

Pokiaľ si škola z rôznych príčin predlžuje certifikačné obdobie, akčný plán musí mať schválený najneskôr do 15. júna 2021. Bez schváleného EAP nebude škola pripustená k záverečnému hodnoteniu.

Postup pri schvaľovaní environmentálneho akčného plánu:

  • Škola vytvorí prvú verziu svojho environmentálneho akčného plánu do vzorovej tabuľky EAP vo formáte MS Word. Tvorba EAP by mala prebiehať participatívnou cestou a so zohľadnením výsledkov auditu a potrieb členov školy. Postup, ako vytvoriť dobrý EAP, je v Metodickej príručke pre školy. Prípadné otázky škola konzultujte so svojím regionálnym koordinátorom.
  • Pracovnú verziu EAP konzultuje škola so svojou regionálnou koordinátorkou (e-mailom alebo osobne).
  • Pripomienky a odporúčania regionálnej koordinátorky škola zapracuje v miere, na akej sa spoločne zhodnú.
  • Po zapracovaní pripomienok školou regionálna koordinátorka EAP schváli a škole pošle e-mail. E-mail o schválení by si mala škola uchovať.
Schválený EAP je "živý" dokument a môže sa čiastočne meniť – aj vo schválenom EAP môžete meniť napr. zodpovedné osoby, termíny či aktivity podľa požiadaviek reality a potrieb školy či kolégia. Podstatné zmeny, ako zmeny veľkej časti aktivít, zmeny cieľov či témy je potrebné konzultovať so svojou regionálnou koordinátorkou.

Pre školy zapojené do programu ponúkame tieto metodické a informačné materiály