Konzultanti

„Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme“.
                                                                          Paulo Coehlo

Bratislava a okolie

Štefan Baranovič, konzultant programu Zelená škola

Vyštudoval som strednú elektrotechnickú školu a vysokú školu poľnohospodársku - odbor Manažment živočíšnej výroby. Vo voľnom čase sa venujem najradšej detským táborom, ale keďže to ide len v lete, tak počas roka sa venujem čítaniu, gitare, písaniu básní,... mám veľa záujmov. Pracujem v ZOO Košice ako ošetrovateľ. Rád vymýšľam akékoľvek programy na rôzne akcie a som dobrý v improvizácii. Preto rád pomôžem pri vymýšľaní aktivít EAP a rád sa zúčastním aj pri realizácii.

E-mail: stefan.baranovic@plusko.net, Mobil: 0908 807 674

 

   

 

Daša Struhárová

Vo voľnom čase sa venujem príprave projektov pre rozvoj miestnej komunity a zachovanie jej kultúrneho a prírodného bohatstva. Rada by som využila svoje vedomosti a znalosti v prospech hodnotných aktivít ako je program Zelenej školy. Som presvedčená, že vzdelávanie mládeže v environmentálnej oblasti je veľmi dôležité a jeho dopad budeme môcť sledovať každý deň na správaní nie len detí, ale aj ich rodičov. Preto držím palce všetkým pani učiteľkám a učiteľom a budem sa snažiť byť pre Vás oporou pri zdolávaní tejto výzvy.

E-mail: struharova.dasa@gmail.com

 

Jana Miklasová, konzultantka programu Zelená škola

Volám sa Jana Miklasová, vyštudovala som Prirodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor hydrogeologia a inžinierska geologia. Momentálne pracujem na Ministerstve životneho prostredia, odbor environmentálneho hodnotenia, kde som nastúpila po materkej dovolenke. Administratívnu činnosť rada kompenzujem tvorivými prácami najmä s deťmi, nielen s vlastnými a hlavne pobytom na čerstvom vzduchu. V programe Zelená škola som druhý rok. Rada by som bola napomocná školám pri vytváraní akčných plánov a plnení ostatných krokov programu.

E-mail: jmiklasova@gmail.com, Mobil: 0903 23 56 56

 

 

 

 

 

Košice a okolie

   

Paulína Urdová, konzultantka programu Zelená škola

Študovala som Rádiotechniku na TU KE. V tom čase som prechodila takmer všetky pohoria na Slovensku, nazrela do tajomných slovenských jaskýň. Na škole naučená logika a spájanie jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku (napr. rádiostanice) mi umožnilo lepšie pochopiť širšie súvislosti napr. pri kompostovaní, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné environmentálne vzťahy. Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Šprtaním sa v rôznych „alternatívnych“ vedách som dospela k poznaniu, že Zelená škola je program ako stvorený pre moje pôsobenie na Zemi. Otváram srdcia, motivujem, inšpirujem, aby som po Zemi mohla kráčať spolu s vami.

E-mail: paulina.urdova@gmail.com, Mobil: 0902 227 258

 

Zuzana Királyová, konzultantka programu Zelená škola

Ukončila magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, učiteľský odbor MAT - BIO. Má 17 ročnú prax v školstve, prevažne na základnej škole a dlhoročnú prax s prácou s deťmi pri rôzmych voľnočasových aktivitách.Zaujíma sa o alternatívnu pedagogiku a alternatívny životný štýl. Vo voľnom čase rada tvorí rukami, venuje sa lektorovaniu tvorivých dielní a ekovýchovných výučbových programov. Školám rada pomôže pri hľadaní nápadov, netradičných postupov a pri realizácii 7 krokov k získaniu alebo obhájeniu titulu Zelená škola.

E-mail: zuzkir@gmail.com, Mobil: 0904 219 619

 

Lenka Elečková, konzultantka programu Zelená škola

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach vyštudovala Všeobecnú ekológiu, učiteľstvo chémie a získala doktorát v Analytickej chémii. V súčasnosti je majiteľkou obchodíka s prírodnými a ekologickými produktami pre bábätká, deti, dospelých a domácnosť pod názvom Brána k deťom v Košiciach, pobočky českej spoločnosti Brána k dětem. V rámci tém Zelenej školy má najbližšie k téme odpady, vďaka jej dlhoročnému aktivizmu v organizácii Priatelia Zeme-SPZ. Svoj voľný čas rada trávi s rodinou a priateľmi. Rada kolobežkuje, korčuľuje a pláva.

E-mail: lenka.eleckova@gmail.com, Mobil: 0948 092 056 

 

Zuzana Samčíková, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala Techniku ochrany životného prostredia na SjF TU v Košiciach. Po škole učila anglický jazyk na ZŠ, cez materskú dovolenku chodila na kurz Duševné vlastníctvo. Pracuje ako poradkyňa v oblasti duševného vlastníctva. Voľný čas venuje svojim dcérkam, psíkovi a snaží sa ho tráviť čo najviac v prírode. Školám bola zatiaľ nápomocná radami a rozhovormi. Dúfa, že bude pomáhať aj pri aktivitách a neodmieta ani pozvánky na akcie.

E-mail: zuzana.samcikova@gmail.com, Mobil: 0908 8444 70

 

Lenka Smetanková, konzultantka programu Zelená škola

Pochádzam z Levočských vrchov z malej obce Brutovce, kde prevádzkujeme súkromne Múzeum a dielňu ľudových hudobných nástrojov, chováme kone a ovce, pestujeme. Vyštudovala som Pedagogickú i Filozofickú fakultu v Prešove a mám pracovné skúsenosti v školstve, v treťom sektore i v samospráve. Veľmi rada tvorím čokoľvek a akokoľvek :-).

E-mail: smetankova.lenka@gmail.com, Mobil:0908 317 286

 

Žilina a okolie

   

Alena Badurová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala sociálnu pedagogiku na Žilinskej univerzite a politológiu na Trenčianskej univerzite. Pracuje v Štátnej ochrane prírody – na Správe národného parku Malá Fatra ako pracovníčka pre environmentálnu výchovu. Má rada svoju prácu ktorá ju napĺňa, je zodpovedná a spoľahlivá. V programe Zelená škola pracuje od roku 2011. Vo voľnom čase rada číta, túla sa po kopcoch a historických pamiatkach Slovenska. Pre školy chce byť tou, ktorá sa s nimi podelí o svoje skúsenosti z oblasti ochrany prírody a životného prostredia a ochotne im pomôže uľahčiť všetky kroky k Zelenej škole.

E-mail: alenka.badurova@gmail.com, Mobil: 0902 89 26 60

 

Ivana Labudíková, konzultantka programu Zelená škola

Už od malička som inklinovala k prírode a zvieratám, čo nakoniec vyústilo do môjho štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene, kde som na Fakulte ekológie a environmentalistiky v Banskej Štiavnici absolvovala odbor aplikovaná ekológia, so zameraním na ochranu prírody a ekológiu krajiny. Popri tom som trochu koketovala s lesníctvom a vzdelanie som si rozširila o Dolnkové pedagogické štúdium na UMB V Banskej Bystrici. Hneď po škole sa mi podarilo získať prácu snov a nastúpila som na Správu NP Malá Fatra, najskôr ako pracovník pre environmentálnu výchovu a následne som prešla na post zoológa. V súčasnosti pracujem ako odborný radca na Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici na úseku štátnej vodnej správy.

E-mail: ivabudik@yahoo.com, Mobil: 0907 611 225

 

Eva Ondrová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som environmentálnu ekológiu na UMB Banská Bystrica. Momentálne pracujem vo finančnom sektore, no svojej záľube – environmentalistike sa venujem v Občianskom združení Tilia. Voľný čas rada trávim cestovaním, potulkami v prírode a poznávaním nových vecí. So svojimi nápadmi a skúsenosťami sa rada podelím aj s Vašou školou.

E-mail: ondrova@oz-tilia.eu, Mobil: 0907322125

 

Danka Palkechová, konzultantka programu Zelená škola

Pätnásť rokov pracovala v samospráve v oblasti životného prostredia a externe ako lektorka kurzov Životné prostredie a Environmentálna politika v medzinárodnom kontexte pre City University v Bratislave. Prioritne sa venuje oblasti odpadového hospodárstva a ochrane prírody a krajiny. V súčasnej dobe pracuje ako projektová manažérka pre rozvoj cezhraničnej spolupráce na slovensko – českej hranici v rámci územia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty. Participuje na projekte „Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku“. Do programu Zelená škola je zapojená od školského roku 2010/2011 ako konzultantka.

E-mail:dankapalkechova@gmail.com, Mobil: 0948 84 80 11

 

Gabika Támová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som Chemickotechnologickú fakultu SVŠT v Bratislave odbor Technológia vody a doplnila som si štúdium doplnkovým pedagogickým minimom. Absolvovala som semináre v moravských ekocentrách a ukončila som dištančné štúdium v oblasti trvaloudržateľného rozvoja.
Pracujem v Púchovskom ekocentre v CVČ Včielka v Púchove, ktoré pomáha učiteľom MŠ, ZŠ, špeciálnych škôl a SŠ v oblasti environmentálnej výchovy.
Tvorím metodikou integrovaného tematického vyučovania a snažím sa, aby boli zážitkom pre deti a študentov. Niektoré programy boli aplikované aj na hodiny náboženskej výchovy, etiky, zemepisu či dejepisu.

E-mail: gabika.tamova@gmail.com, Mobil: 0910 58 39 60

 

Igor Kmeť, konzultant programu Zelená škola

Ukončil som inžinierske štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky odbor Aplikovaná ekológia špecializácia Ochrany prírody a tvorba krajiny. V súčasnosti využívam svoje poznatky zo štúdia už niekoľko rokov v územnom plánovaní a tvorbe máp. Mojou životnou záľubou sú kone, ktorým sa vo voľných chvíľach naplno venujem. Od malička rad pomáham prírode a ľudom a aj preto v programe zelená škola pôsobím ako konzultant, rad pomôžem škole s akýmkoľvek problémom.

E-mail: igorkmet@gmail.com, Mobil: 0905 957 538

Marika Balúšiková, konzultantka programu Zelená škola

Kedysi  túžila po všadeprítomnej spravodlivosti a svetovom mieri. Stálo ju to veľa prebdených nocí  a jazvičiek na duši, ale aspoň prišla na  to, že za napĺňaním veľkých vecí  stoja malé  činy a vernosť  myšlienke.  A tak sa rozhodla pre prácu v školstve. No a ten svoj sen o krajšom svete  chce dosiahnuť aj prostredníctvom programu  Zelená  škola.

E-mail: marika.balusikova@gmail.com

Zvolen a okolie

Peter Baláž, konzultant programu Zelená škola

Ukončil inžinierske štúdium na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene v odbore Ekológia lesa a neskôr aj doktorandské štúdium na Ústave ekológie lesa SAV v odbore Ekológia lesa. Po niekoľkých rokoch práce v lesníckom výskume sa teraz poskytovaniu služieb v oblasti ekológie a životného prostredia venuje súkromne - ako živnostník.
Voľný čas rád trávi v prírode alebo v záhrade, prípadne pri dobrej knihe a od školského roka 2011/2012 aj ako dobrovoľník v programe Zelená škola. Svoje vedomosti a skúsenosti súvisiace s ochranou prírody, lesom, pestovaním drevín (a kadečím iným) rád využije pri svojej konzultantskej pomoci školám.

E-mail: balaz.peter@gmail.com, Mobil: 0903 216 849

 

Zuzana Balážová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som odbor Biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okolo prírody sa nejakým spôsobom už veľmi dlho točí väčšina môjho života, či už v rámci profesie alebo záujmov. OUž nejaký čas som dobrovoľníčkou v programe Zelená škola, ktorý sa mi na prvý pohľad zapáčil svojou komplexnosťou. Dnes ma navyše teší každý okamih, pri ktorom vidím, ako aktivity programu prinášajú ľuďom na školách a v ich okolí radosť a zároveň nejako pozitívne ovplyvnili svet.

E-mail: zuzana_balazova@hotmail.com, Mobil: 0907 91 22 16

 

Zuzana Gallayová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som Fakultu ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde som zistila, že ma baví pracovať s ľuďmi. A tak tu učím Environmentálnu výchovu, Metódy environmentálnej výchovy a Náuku o krajine. Mám radosť, keď moji študenti kráčajú z prednáškarní do škôl či rôznych organizácií a privoniavajú ako dobrovoľníci k praxi.
Ako konzultantka tuším najčastejšie dávam kontakty a spájam ľudí, ktorí robia zaujímavé veci a môžu si vzájomne pomôcť. Hľadám možnosti ako previesť myšlienky do reality napr. pri tvorbe či pripomienkovaní projektov alebo vytváraní výukových programov.

E-mail: zgallayova@gmail.com, Mobil: 0903 652795

 

   

 

Katarína Jánošová, konzultantka programu Zelená škola

Svoje šťastie našla ako učiteľka na súkromnej základnej škole U Filipa, rovnako aj ako konzultantka v programe Zelená škola. Ak jej ostane nejaký voľný čas, najradšej ho trávi v prírode, vysoko v horách, prípadne na bicykli alebo zavesená na skalách. .
Školám veľmi ochotne a s úsmevom pomáha po kľukatej ceste k získaniu certifikátu ZŠ :).

E-mail: janosova.katarina@gmail.com, Mobil: 0907 597 504

 

Veronika Müllerová, konzultantka programu Zelená škola

Ukončila inžiniersky stupeň na Fakulte ekológie a environmentalistiky odbor Ekológia a ochrana biodiverzity. Po skončení štúdia mala pocit, že sa toho musí ešte veľa naučiť a tak sa rozhodla pokračovať v štúdiu na doktorandskom stupni, v rovnakom odbore. Zelenej škole sa venuje ako konzultantka a má veľa nápadov na aktivity do akčných plánov a ako zapojiť deti do programu Zelenej školy. Veľmi ju teší, ak sa na ňu školy obracajú s každou maličkosťou, vždy im rada poradí.

E-mail: mullerovanika@gmail.com, Mobil: 0908 903 273

 

   

 

Jana Udvardiová

Študovala som na Fakulte ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene, odbor ekológia a ochrana biodiverzity a zároveň aj doplnkové pedagogické minimum. Do programu Zelená škola som sa zapojila preto, lebo myšlienka odovzdávania posolstva krajšieho, zelenšieho sveta prostredníctvom detí má skutočnú perspektívu. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém na ceste k certifikátu, neváhajte ma kontaktovať, rada a ochotne pomôžem.

E-mail: jana.udv@gmail.comjana.zelenaskola@gmail.com, Mobil: 0902 938 305

 

Danka Domčeková

Po ukončení štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky som sa začala venovať environmentálnej výchove. Najskôr ako lektor v Prírodovednej expozícii Stredoslovenského múzea, neskôr ako pracovníčka pre environmentálnu výchovu na Správe Národného parku Nízke Tatry a napokon v Iuvente. Aj preto som sa zapojila do programu Zelené školy, kde vďaka svojím skúsenostiam a zamestnaniu môžem pomôcť školám s prípravou a realizáciou výučbových programov.

e-mail: domcekovad@gmail.com