Zapojte sa do projektu "ElektroOdpad-Dopad 2"

V dnešnej dobe problém so spracovaním elektroodpadu narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Z tých sa totižto stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu.

Preto sme sa rozhodli so spoločnosťou SEWA, a.s tejto problematike venovať väčšiu pozornosť. Opäť sme pripravili možnosť zapojiť sa v školskom roku 2018/2019 do celoslovenského projektu "ElektroOdpad – Dopad 2," ktorý je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre stredné školy.

Cieľom projektu je oboznámiť žiakov a ostatných členov školskej komunity so životným cyklom elektroodpadu a vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu. Dozvedia sa, čo musí byť použité pri výrobe televízora, mobilu či chladničky, ako sa dané suroviny získavajú, alebo aké sú environmentálne riziká, ktoré tieto spotrebiče spôsobujú pri ich vyhodení do komunálneho odpadu. Veríme, že po získaní dostatočného množstva informácií a pochopení súvislostí začneme meniť naše konanie k zodpovednejšiemu správaniu sa a ohľaduplnosti voči svojmu okoliu.

 

Preto, ak aj Vy chcete mať na svojej škole...

 • akčných žiakov a expertov,
 • zberné nádoby/kontajnery na drobný elektroodpad a vyriešiť podmienky jeho vývozu,
 • rozšíriť rovesnícke vzdelávanie a zapájať komunitu do diania na vašej škole,
 • informovať o škodlivosti a nebezpečnosti elektroodpadu...

       ...zapojte sa do projektu už dnes!

Ako sa registrovať...?

Registrácia je možná od 12. augusta 2018 do 12. septembra 2018. Vyplňte tento Registračný formulár. O výbere 12 základných a stredných škôl rozhodne odborná porota do 17. septembra 2018. 

 

Čo ponúkame zapojeným školám?

 • Finančná podpora vo výške 300 EUR na realizáciu vzdelávania a akčných dní na škole formou nákupu pomôcok z internetových obchodov (nákup bude realizovať CEEV Živica podľa výberu školy);
 • Zberné nádoby/kontajnery a odvoz drobného elektroodpadu (zabezpečuje firma SEWA, a.s);
 • bezplatný 1-dňový kurz pre školy „Tajný život elektroodpadu;“ 
 • bezplatný 1-dňový kurz pre školy „Elektroodpad u nás doma“ formou webináru – príprava na akčné dni;
 • metodické a informačné materiály k téme elektroodpad.

 

Čo budeme od zapojených škôl požadovať?

 • Vytvorenie akčného tímu zloženého z 1 učiteľa a 2 žiakov;
 • účasť na vyššie spomenutých dvoch kurzoch realizovaných CEEV Živicou;
 • školské tímy vyškolia čo najväčšie množstvo žiakov – rovesníkov v danej téme;
 • zber drobného elektroodpadu;
 • realizáciu „akčného dňa“ v rámci osláv Dňa Zeme;
 • zapojenie školskej aj mimoškolskej komunity;
 • plnenie dištančnej úlohy;
 • aktívna spolupráca počas celej doby trvania projektu (odovzdané a vyplnené spätné väzby, mailová komunikácia, odovzdania potrebných výstupov – správy z aktivít, fotky, údaje o vzdelávaní a zapojení komunity do aktivít).

Členovia tímu zložení z 1 učiteľa a 2 žiakov budú mať za úlohu vytvoriť rovesnícke vzdelávanie na tému elektroodpad. Základné teoretické vedomosti, lektorské zručnosti a motivačné techniky vrátane pripravených podporných materiálov – pracovných listov aj teoretických východísk im budú predvedené na úvodnom jednodňovom kurze.

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku búdu mať školské tímy za úlohu vyškoliť čo najväčšie množstvo žiakov - rovesníkov v danej téme. Na záver bude úlohou tímov vytvoriť „akčný deň“ v rámci osláv Svetového dňa Zeme, v ktorom ukážu svojej komunite (rodičia, učitelia, nepedagogický personál, priatelia školy), čo sa o danej téme dozvedeli.

Partnerom projektu je spoločnosť SEWA, a.s., ktorá má na starosti zber a likvidáciu elektroodpadu. Viac o spoločnosti nájdete aj na www.sewa.sk.

 

Viac informácií o projekte ako aj základné záväzky školy zapojenej v projekte nájdete v prílohách.

Kontaktná osoba:

Zuzana Marková, markova@zivica.sk, +421 915 221 474