Skúsenosti z praxe: Ako na škole rozbehnúť program Zelená škola

Byť účastný v programe  Zelená škola je dar, ktorý vnáša do života ľudí možnosť zažiť čarovné chvíle v kruhu školskej komunity, ponúkať kolegom z iných škôl motiváciu v podobe dobrých rád a osvedčených postupov, cítiť spolupatričnosť konzultantov a ich nikdy nekončiacu ochotu pomáhať školám. Pri spoločných stretnutiach na workshopoch a školeniach vo Vzdelávacom centre Zaježová má človek možnosť pocítiť jedinečnú energiu a príliv motivujúcich myšlienok, ktoré dokážu nabudiť srdcia vnímavých ľudí. Tento dar je určený všetkým, ktorí majú záujem spoznávať, učiť sa a byť otvorení procesu zmeny, všetkým, ktorí sa chcú pohnúť z miesta.

Dve školy, dve skúsenosti

Dostala som v živote dve príležitosti rozbiehať program Zelená škola na dvoch základných školách nezávisle od seba. V prvej škole som sa učila za pochodu, ako väčšina koordinátorov. Postupom času som zisťovala, čo sa dalo spraviť inak. Príchodom na inú školu som získala možnosť  absolvovať "reparát" a zmeniť niektoré postupy pri zavádzaní programu na škole. Rada by som sa s vami podelila o moje skúsenosti.

Mojím prvoradým cieľom na úvod bolo vtiahnutie kolegov do metodiky Zelenej školy, ich motivácia k účasti na programe a získanie spätnej väzby v podobe výstupov, ktoré mi uľahčia následnú prácu. Pociťovala som potrebu poukázať na fakt, že škola robí veľa aktivít a akcií zameraných na ochranu životného prostredia, no Zelená škola môže byť v tomto smere naším facilitátorom. Veď ponúka ucelenú metodiku, poskytuje pomoc pri realizácii plánov, ponúka priestor na zviditeľnenie školy a otvára brány kreatívnym riešeniam. To všetko môže škola získať, ak sa rozhodne vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

Veľké poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi, ktorý videl potenciál  programu a s nadšením prijal túto výzvu. Pracovať s vedomím, že vedenie školy je naklonené zmene, považujem za ďalší dar, ktorý mi do života Zelená škola priniesla. Od tejto chvíle som mohla začať uvažovať nad postupom ako motivovať kolegov.

Učiteľský zbor sa zoznamuje so Zelenou školou

Ideálnym obdobím na zoznámenie sa s programom sú posledné augustové dni, kedy sú kolegovia oddýchnutí a ľahšie príjmu nové veci. V našom prípade sa podarilo zorganizovať Zelenoškolskú zoznamovačku 2. septembra, hneď po zahájení školského roku. Jedno z prvých netradičných riešení bol aj výber miesta zoznamovačky. Spolu s vedením školy sme sa zhodli, že túto akciu zorganizujeme mimo pracoviska. Prvé stretnutie učiteľov s programom Zelená škola sa konalo v príjemnom prostredí hotela blízko Banskej Bystrice, ktorý nám ponúkol určitý komfort, pohodlie a pokoj v okolitej prírode.

Jednotlivé kroky programu som rozpracovala v prezentácii. Pre ľahšie pochopenie významu jednotlivých krokov som mala pripravené aj rôznorodé aktivity, vťahujúce kolegov do podstaty programu. Výsledkom aktivít bol nižšie spomínaný postup, ktorý mi poslúžil ako odrazový mostík k spusteniu programu na škole.

Na úvod zoznamovačky som najskôr vytvorila pracovné dvojice pomocou rozstrihaných kartičiek citátov o prírode. Každý účastník si vybral jednu kartičku s časťou citátu a jeho úlohou bolo nájsť svoju dvojicu s prislúchajúcou časťou citátu. Takto nenápadne som vytvorila dvojice, zdieľajúce jeden citát.

Prehľad o šiestich témach auditu získali kolegovia prácou s auditovými listami. Jednotlivé témy auditu kolovali po skupinách v určitých časových rozostupoch. Nasledovalo vlastné zhodnotenie možností využiť auditové listy vo vyučovaní. Učitelia si vybrali témy, ktoré vedia s deťmi na hodinách spracovať a môj prvý výstup v podobe priradenia témy auditu bol hotový. Podotýkam, že v nových pravidlách programu už nie je potrebné vypracovať všetky témy, no nie je na škodu, ak máte prehľad, ako na tom Vaša škola je aj v ostatných témach.

Pri kroku zoznámenia sa s environmentálnym akčným plánom dostal každý kolega tabuľku s témami programu a ich úlohou bolo vpísať do tabuľky, ktorú z tém vedia vo vyučovaní rozpracovať, prípadne čo by vedeli  k danej téme zrealizovať. Bolo to pre mňa dôležité, aby som vedela, čím môžu prispieť.

Keďže spolupráca s rodičmi a širšou komunitou je v programe priam žiadúca, v tabuľke bola aj kolónka "kto z rodičov, širšej verejnosti vie prispieť k téme". Všetci to dobre poznáte. Máme na škole rodičov pracujúcich v širokom spektre povolaní. Je dobré spraviť si prehľad o ľuďoch, ktorí by nám mohli byť pri realizácii programu nápomocní.

Pri kroku monitoring a vyhodnocovanie som rozložila množstvo fotografií zo školských akcií z predchádzajúcich rokov a úlohou tímov bolo určiť o akú akciu šlo. V škále od 1 do 5 mali obodovať ekologický ráz danej akcie, prípadne uviesť, ako by sme vedeli zvýšiť ekologický status akcie v budúcnosti.

Pro-enviro výučba bola reálnou výučbou, kde sa kolegovia dozvedeli pár zaujímavostí o sebe vďaka ekobingu a  získali prehľad o značkách uvedených na obaloch výrobkov. Spoločne sme zistili, že niektoré zo značiek bol problém identifikovať.

Ďalším krokom bolo informovanie a zapojenie komunity. Pracovné tímy dostali za úlohu pripraviť pre žiakov motivačné plagáty k programu Zelená škola. Tie sme neskôr prezentovali na nástenke Zelenej školy.

Pri organizovaní akýchkoľvek aktivít je dobré pripraviť sa aj na možnosť, že nie všetko stihnete zrealizovať podľa Vašich predstáv. To isté sa stalo aj mne. Na realizáciu najkreatívnejšieho kroku, tvorby ekokódexu, už neostal čas. Plánovala som tvorbu loga Zelenej školy v prírode a z prírodnín. Nevadí, tento krok už budeme realizovať priamo v reálnom dianí na škole.

Inšpirácie zo seminárov

Okrem jednotlivých krokov programu bolo potrebné vyzdvihnúť aj participáciu. V mojom prípade sa to podarilo len slovne, no verím, že ak sa podujmete motivovať kolegov podobným spôsobom, užijete si veľa zábavy a pohody pri participatívnych hrách.

Mám pre Vás ešte jednu dobrú radu na záver. Zúčastňujte sa seminárov Zelenej školy a budujte si tak zásobáreň rôznych hier a aktivít, ktoré viete neskôr využiť pri zasadnutí kolégia, organizovaní väčších komunitných stretnutí alebo len ako oddychovú chvíľku počas vyučovania.

Milí kolegovia, začnite hľadať vo svojom vnútri a nájdete. Ukážte to Vašim kolegom a dozrie čas, kedy pochopia a pridajú sa... Veď my svoju planétu potrebujeme viac, ako ona nás.

 

Miriam Hudobová

koordinátor programu Zelená škola

ZŠ s MŠ Badín