Príklady dobrej praxe – inšpirácie od zelených škôl

1.časť

Hodnotiace návštevy sú už za nami a my sme pri osobnom kontakte so školami videli veľmi veľa krásnych príkladov, ako sa dá environmentálna výchova robiť zaujímavo, participatívne a inovatívne a tiež ako zaktivizovať žiakov, učiteľov či verejnosť.

 

Bolo by sebecké nepodeliť sa s Vami o tieto príklady a preto ich prinášame v tomto článku. Keďže príkladov je ale veľa, dnes prinášame prvú časť. Aktivity sme rozdelili do jednotlivých krokov z metodiky, i keď niektoré sa nedali úplne jasne kategorizovať (lebo aj tak napokon všetko so všetkým súvisí). Druhú časť zverejníme onedlho wink   Príjemné čítanie...

 

Kolégium Zelenej školy

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde sa môže pýšiť tým, že má na každom stupni iného koordinátora. Pri vzájomnej spolupráci oboch koordinátorov sa zaručí lepšie prepojenie týchto stupňov, ako aj spoluprácu a zapojenie celej školskej komunity od najmenších prváčikov až po najstarších deviatakov a všetkých učiteľov.

Na Základnej škole v Badíne bol vstup do programu veľmi interaktívny a energický. Pani koordinátorka pripravila pre svojich kolegov jednodňové školenie, kde vysvetlila o čom je program Zelená škola, pripravila si pre nich rôzne aktivity, prostredníctvom ktorých si učitelia hravo a jednoducho prešli celou metodikou. Ako môžete motivovať svojich kolegov pri vstupe do kolégia a tak jednoducho začať program realizovať aj u Vás, nájdete v tomto článku od badínskej zelenoškolskej koordinátorky,  Miriam Hudobovej.

 

Environmentálny audit

Základná škola v Badíne začala riešiť otázku environmentálneho auditu už na školení spomínanom vyššie. Učitelia získali všetky informácie o audite prácou s auditovými listami. Jednotlivé témy auditu kolovali po skupinách v určitých časových rozostupoch. Nasledovalo vlastné zhodnotenie možností využiť auditové listy vo vyučovaní. Učitelia si vybrali témy, ktoré vedia so žiakmi na hodinách spracovať. Takýmto spôsobom sa do vypracovávania auditu zapojila celá škola.

Základnej škole Juraja Fándlyho v Seredi vďaka poctivo vypracovaným auditom aj z predošlých certifikačných období zistili, že viditeľne znížili množstvo minutej energie. Aj napriek tomu im prišlo vyúčtovanie so sumou vysoko-prekračujúcou ich reálnu spotrebu. Vďaka auditovým listom tak mali potrebné čísla k dispozícii. Vedia, že niekde sa musela stať chyba a teraz je škola v rokovaní s mestom. Okrem toho pri pravidelnom vypracovávaní auditových listov v časových odstupoch vie škola určiť, kde sa v téme posunula a ako znižuje svoju ekologickú stopu alebo pozitívne pretvára svoju školu a okolie.

 

Environmentálny akčný plán a aktivity

Materská škola, Štítnická 337/9/A, Rožňava sa v téme Zelené úradovanie a obstarávanie rozhodla pre používanie šetrnejších čistiacich prostriedkov s absenciou chlóru. Aj vďaka tomuto rozhodnutiu sa pani upratovačky vytešujú, že sa u nich viditeľne znížili prejavy alergií a príznaky z používania agresívnych čistiacich prostriedkov.

Súkromná základná škola – Škola u Filipa, Banská Bystrica – miluje bezodpadové párty. Vždy, keď má niekto narodeniny, zorganizujú ostatní preňho oslavu. Tam sa podáva občerstvenie a dary, pri ktorých sa nevytvorí žiaden odpad. Takisto založili žiaci deviateho ročníka bufet, v ktorom postupne menili sortiment. Dnes už prevažujú výrobky z lokálnych zdrojov, bez použitia zbytočných obalov a tiež na pultoch nájdeme veľa Bio alebo Fair-Trade výrobkov.

Žiaci zo Základnej školy, Pankúchova 4, Bratislava vytvorili mapu regionálnych potravín. S použitím obalov z desiát, ktoré nosili žiaci do školy, skúmali pôvod produktov a všetko zakresľovali do mapy. Tá teraz visí vedľa jedálne a môže sa ktokoľvek a kedykoľvek informovať, aké sú možnosti kúpi potravín, ak chcú podporiť slovenských a lokálnych predajcov.

Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava vyhlásilo veľkú zbierku nábytku. Zo starej učebne si žiaci spoločne s učiteľmi vytvorili „trinástu komnatu“ – klubovňu. V rámci témy Odpad sa teda rozhodli nekupovať nový nábytok, ale požiadali rodičov o príspevok do klubovne starým nepotrebným nábytkom a teraz sa celá škola (aj samotné kolégium) stretáva v tejto komnate kedykoľvek počas dňa.

 

Monitoring

Základná škola, Mierové námestie 27, Handlová monitoruje a vyhodnocuje všetky svoje aktivity v školskom časopise, do ktorého prispievajú samotní žiaci. Inšpirovať sa môžete TU.  

Súkromná stredná škola animovanej tvorby, Bratislava prekypuje kreativitou. Všetky aktivity, ktoré robili, sfilmovali, alebo robili rôzne animácie. Žiaci sa tak radi vracajú k tomu, čo už bolo, a pripomínajú si jednotlivé aktivity pri dlhodobej a systematickej práci na videách.

Špeciálnej základnej škole v Sládkovičove tiež samotní žiaci pripravujú fotky a robia prezentácie po každej akcii. Pravidelne sa tak k aktivitám vracajú a zvedomujú si prežité okamihy.

 

Pro-environmentálna výučba

Spojená škola Veľká Lomnica sa môže pýšiť neustále sa rozrastajúcou záhradou s rôznymi didaktickými aj estetickými prvkami.  V jazierku žijú mloky, žiaci sa starajú o vysadený ovocný sad, vybudovali si na záhrade altánok, ktorý využívajú na rôznych vyučovacích hodinách. Dokonca by sme sa na pozemku mohli stretnúť aj s veľkým plasto-fľaškovým skleníkom.

Súkromná základná škola – Škola u Filipa, Banská Bystrica zaviedla vlastný predmet pre druhý stupeň „ Ako to funguje“(ATF). Každá trieda sa venuje inej téme, v ktorej celoročne systematicky a do hĺbky pracujú. Cieľom na týchto hodinách je žiakov aktivizovať, naučiť ich preberať zodpovednosť, plánovať a realizovať svoje nápady (podobne ako aj pri EAPe laugh)

5. ročník – „Ako to funguje“ v prírode

6. ročník – „Ako to funguje“ v ekológii

7. ročník – „Ako to funguje“ v kultúre

8. ročník – „Ako to funguje“ v médiách

9. ročník – „Ako to funguje“ v spoločnosti - svoje miesto tu má aj dobrovoľníctvo s hlavnou myšlienkou „Buďme nositeľmi radosti a pomoci“.

Zapájaním sa do rôznych aktivít žiaci rozvíjajú najmä empatiu, spoluprácu, zodpovednosť, komunikáciu a participáciu vo veciach verejných.

 

Informovanie a zapojenie verejnosti

Základná škola s materskou školou Oravská Polhora rozdávala textilné tašky. Žiakom sa nepáčilo množstvo odpadu produkovaného z igelitových tašiek a tak sa rozhodli ušiť 50 látkových. Aktivita sa však tak rozbehla, že nakoniec si žiaci prešli celou obcou a stáli pred každým jedným obchodom. Popri infokampani sa rozdalo viac ako 200 textilných tašiek. V obci sa stretli s výborným ohlasom a obyvatelia vraj tašky používajú aj dnes :) .

Špeciálna škola internátna, Trenčín kladie veľký dôraz na informovanie a medializáciu. Vďaka článku v miestnych novinách sa verejnosť dozvedela o ich aktivitách a na základe toho získala škola stromčeky od miestneho obyvateľa.

Základná škola Ostredková, Bratislava využíva na informovanie verejnosti o Zelenej škole drive. Ako to funguje sa môžete pozrieť TU.

Eko-kódex

Základná škola v Badíne svoj eko-kódex zhudobnila a predstavila na školskej akcii všetkým žiakom. Aké to malo ohlasy môžete vidieť v tomto videu.

Základná škola s materskou školou, Dolná Strehová má šikovných žiakov. Jeden z členov kolégia pravidelne robí videá z aktivít, ktoré sa na škole realizujú. Tiež sfilmoval eko-kódex, ktorý je zverejnený aj na facebooku. Video môžete vidieť tu.

 

Toto je len malá ukážka zaujímavých príkladov aktivít a uchopenia metodiky programu. V druhom článku budeme pokračovať s ďalšími inšpiráciami od iných zapojených škôl. Už teraz sa veľmi tešíme.