6 + 10 dôvodov prečo sa zapojiť do programu Zelená škola

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmeneAle prečo sa do neho zapojiť?

 1. Všetkým zapojeným školám ponúkame inšpiratívne metodické a informačné materiály, pracovné listy, vzdelávacie a zážitkové workshopy pre pedagógov i žiakov.
 2. Každá škola má prideleného konzultanta. Tento je pre školu priateľským pomocníkom a sprievodcom na ceste k Zelenej škole. Rád individuálne poradí (emailom, telefonicky, či osobne) v otázkach metodiky či témach Zelenej školy.
 3. Možnosť výmeny skúseností s inými školami a ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké nadšenie ako vy.
 4. Naša metodika naozaj pomáha zlepšiť životné prostredie školyrozvíjať spoluprácu v školskej a miestnej komunite a ušetriť finančné prostriedky.
 5. Máme vlastné grantové kolo, do ktorého sa môžu zapojiť školy zapojené do programu Zelená škola.
 6. Naše vlastné inovačné kontinuálne vzdelávanie prináša účastníkom iný pohľad na  jednotlivé témy ako bežné vzdelávanie.
Opýtali sme sa aj učiteľov škôl zapojených do programu Zelená škola, prečo by odporučili program pre ešte nezapojenú školu. Ich odpovede hovoria sami za seba.

 

 1. Škola musí fungovať ako celok. Žiaci sa stali oveľa aktívnejšími. Niektorí z nich sa stali lídrami v env. oblasti a ich zmýšľanie je na vysokej eko úrovni. Zlepšila sa spolupráca medzi vedením školy, učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Aktivity školy presahujú jej hranice smerom k verejnosti mesta. Škola sa dostáva do povedomia ľudí.  Lenka Paľová, ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce
 2. Ja som sa stretla s podobnými nadšencami ako som ja. To mi veľmi pomohlo, nakoľko niekedy si na škole pripadám ako agitátorka.    Iveta Jakubcová, SOŠ záhradnícka, Piešťany
 3. Naša škola v programe pracuje už 3. rok, zapojenie nám prinieslo množstvo nových aktivít, námetov pri práci s deťmi. Prínosná je spolupráca s konzultantkou našej školy, ktorá nám stále pomôže, keď "nevieme kam z konopí", kedykoľvek sa môžeme na ňu obrátiť, tak isto ľudí z tímu Zelenej školy. Výborné sú aj regionálne semináre, kde sa stretávame nielen s tímom, ale aj s námetmi a nápadmi kolegov iných škôl, podelíme sa o to, čo sa nám podarilo.  Anna Králiková, ZŠ Divín
 4. Program Zelená škola učí žiakov tolerancii, samostatnosti, vytvoreniu si vlastného názoru a zodpovednosti za svoje činy. Vo výučbe sa využíva viac zážitkového vzdelávania. Žiaci na vyučovacích hodinách prakticky chránia životné prostredie, čo je pre nich pozitívna skúsenosť.   Jana Chanasová, ZŠ Gemerská 1, Plešivec
 5. Zelená škola je program, ktorí drží študentov i pedagógov (ale i všetkých ostatných, ktorých sa vám podarí doň zaangažovať) v neustálom tvorivom pracovnom nasadení. Niekedy budete mať pocit, že vám to prerastá cez hlavu, ale konečné výsledky a pocity budú stáť za to :) Žiaci (ale i učitelia) sa naučia tímovej práci, škola získa lepší prehľad o svojom hospodárení (nielen z pohľadu environmentálneho). A v neposlednom rade všetci zistia, aké je dôležité prostredie okolo nás a aké jednoduché je žiť s ním v harmónii. A samozrejme ako takýmto životom (v súlade so životným prostredím) ušetriť nielen prírodu ale i nejedno "euríčko". Alžbeta Hajnalová, Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
 6. Zapojením sa do programu Zelená škola má škola  príležitosť napĺňať obsah ŠVP tým najúžasnejším spôsobom. Žiaci získavajú environmentálne kompetencie priamo v praktických činnostiach. Získavajú nielen vedomosti, ale aj zručnosti v rôznych oblastiach od ochrany životného prostredia, vzťahu k prírode cez osvojovanie si zdravého životného štýlu, či vzťahu k manuálnej práci. Metodika programu umožňuje zároveň rozvíjať i tvorivosť a kooperáciu nielen žiakov, ale aj učiteľov školy.  Mgr. Daniela Facunová, ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín
 7. Škola týmto programom vedie svojich žiakov k tomu, aby si vážili životné prostredie,. To čo sa naučia v škole, mnohé prenesú domov a ďalej, čím sa nenásilným a prirodzeným spôsobom šíri myšlienka "eko-života" a udržiavania prírodných zdrojov na Zemi. Okrem tohto environmentálneho hľadiska má program Zelená škola veľký prínos pre formovanie sa osobnosti žiakov, keďže ako členovia kolégia sú zodpovední za jednotlivé úlohy a aktivity (ich organizáciu a priebeh), ktoré v rámci programu robíme.Ivana Horváthová, Špeciálna základná škola, Klenovec
 8. Ide o netradičnú formu vzdelávania žiakov, niečo nové a prínosné v súčasnej dobe. Naša škola "ožila" zapojením sa do programu Zelená škola. Žiaci sú aktívnejší a chcú byť členmi kolégia, zaujímajú sa o to, čo sa deje v ich okolí.  Vytvorili sa medzi žiakmi kamarátstva rôznych vekových skupín a zlepšil sa vzťah učiteľ – žiak. Mariana Galbavá, ZŠ  P. Jilemnického 1813/1, Zvolen
 9. Mne osobne to prinieslo nové zaujímavé poznatky, a trošku som sa vďaka aktivitám vrátila späť do detstva. Nie je  nič lepšie pre učiteľa ako vidieť, že žiaci sú pre aktivity zapálení a plnia ich s radosťou a očakávaním, aká aktivitka ich čaká ďalej. Andrea Matúšová, ZŠ Mníchova Lehota
 10. Podarilo sa nám niektoré problémy na škole odstrániť(veľké množstvo komunálneho odpadu, odhlásili sme 1 kontajner týždenne na vývoz), na škole a v jej okolí máme lepší poriadok, začali sme spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, pozývame veľa zaujímavých ľudí, zverejňujeme sa v regionálnych médiách, organizujem tvorivé dielne, ktoré majú v meste ohlas.Lucia Rohaľová, ZŠ Kudlovská 11, Humenné

 

Pokiaľ máte aj vy záujem stať sa súčasťou veľkej „rodiny“ Zelených škôl, môžete sa registrovať do 14. septembra 2014 na stránke www.zelenaskola.sk