Škola zmeny

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny. 

 

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Na ceste k zmene

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Mnohým učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať samého seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť.

Školám ponúkame jedinečnú metodiku 7 krokov. Táto sprevádza programom systematicky a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

 • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
 • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
 • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
 • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
 • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Školám poskytujeme:

 • inšpiratívne a zážitkové workshopy,
 • metodické a informačné materiály,
 • profesionálne konzultácie,
 • výmenu skúseností s inými školami,
 • informačnú podporu.

Ocenenie práce

Vážime si školy, ktoré sa menia. Pri oceňovaní škôl zohľadňujeme mieru zapojenia žiakov, rozvoj ich samostatnosti, realizáciu kvalitných environmentálnych aktivít a úspešnosť realizácie 7 krokov. Každá škola je pre nás jedinečná a každú hodnotíme individuálne. Vyjadrením nášho ocenenia je certifikát Zelená škola a vlajka siete Eco-schools.
 

Predpokladom pre získanie titulu „Zelená škola“ je kvalita proenvironmentálnej výučby a aktivít, ktoré škola navrhla a realizovala, miera participácie a individuálny posun školy. Škola je hodnotená za pozitívnu zmenu v oblasti spolupráce so žiakmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom školy, rodičmi a obcou a za úspešnú realizáciu environmentálnych a vzdelávacích aktivít naplánovaných v environmentálnom akčnom pláne.

Organizácia programu

Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. V šk. roku 2020/2021 je doň zapojených 230 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Partnermi programu sú EkoFond a  Nadácia Slovenskej sporiteľne.

 

Prehľad účasti škôl v certifikačnom programe Zelená škola

 

Čo na to učitelia?

Svoje postoje k programu vyjadrili aj účastníci jedného zo vzdelávacích seminárov v úvahách na tému "Čo mi dala alebo vzala Zelená škola":

Čo mi dala Zelená škola?

 • Dala mi iný pohľad na svet, na prírodu a jej zdroje. Napĺňa ma vedomie, že si vďaka mne túto skutočnosť začínajú uvedomovať aj žiaci.
 • Dala mi možnosť zmeniť zmýšľanie detí a ukázať im cestu ako napredovať k cieľu aj napriek prekážkam.

Čo mi vzala Zelená škola?

 • Ak mi niečo vzala, tak len pár hodín života strávených v kruhu detí. Tieto momenty mi však dali do života veľa príjemných spomienok.
 • Vzala mi pokojný spánok. Lebo počas noci rozmýšľam, čo by sme ešte mohli spraviť a ako by sme to urobili.

Chcete, aby sa aj vaša škola stala súčasťou zmien?

Prihlasovanie do ročníka 2021/2022 bude otvorené 22. 4. 2021.