Časté otázky

Zvoľte si, aký typ školy ste, a podľa toho sa Vám zobrazia odovede na najčastejšie otázky o programe Zelená škola.

Nové školy

Odpovede pre školy, ktoré rozmýšľajú o registrácii.

Zapojené školy

Odpovede pre školy zapojené do programu.

nové školy

1.
Aký prínos má pre školu zapojenie do programu Zelená škola?

Žijeme v dobe, kedy dochádza k zásadnej prestavbe spoločnosti, a teda aj školstva. Školy budú zanikať, zlučovať sa... a tie ostatné budú vstupovať do konkurencie o zostávajúcich žiakov pri klesajúcej populačnej krivke. Zelená škola zreteľne v tejto konkurencii vyniká.

Z účasti v programe Zelená škola jednoznačne vyplýva jej proenvironmentálna profilácia a zodpovedný, aktívny prístup k otázkam životného prostredia, ktoré vo svete čoraz výraznejšie rezonujú. Je to škola otvorená, spolupracujúca s mimovládnymi aj štátnymi organizáciami. Škola má tímového ducha. Žiaci majú určené kompetencie a samostatne riešia pridelené úlohy. Hodnotu vedomostí a praktických zručností, ktoré absolventi školy aktívnou účasťou v programe získajú, si uvedomuje mnoho rodičov. Práve táto skutočnosť môže byť rozhodujúca pri zvažovaní výberu školy pre svoje dieťa.

Škola sa stane súčasťou globálne najväčšieho environmentálneho vzdelávacieho programu pre deti a mládež. Kvalitu programu a jeho aktivít ocenilo viacero významných inštitúcií. V roku 2003 program získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj na lokálnej úrovni.

Projekt programu Zelená škola bol v marci 2010 UNESCOm vyhlásený za „Oficiálny projekt Dekády OSN pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju" na roky 2010 – 2011. Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR. Program odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Pedagogicko-organizačné pokyny 2019/2020).

2.
Čo odporúčate škole predtým, ako sa zaregistruje do programu Zelená škola?

Odporúčame, aby si škola pred vstupom do programu zistila čo najviac informácií o tomto medzinárodnom programe, oboznámila sa s jeho pravidlami a metodikou. Neodporúčame, aby o registrácii školy rozhodol jeden nadšený/á pedagóg/pedagogička. Mal by to byť spoločný konsenzus vedenia školy a učiteľského zboru. Ideálne je, ak sú o tomto zámere informované/í aj žiačky a žiaci, príp. rodičia. V opačnom prípade sa môže stať, že koordináciou poverený/á pedagóg/pedagogička ostáva na riadenie programu viac-menej sám/a bez praktickej podpory kolegov, kolegýň či samotného vedenia školy.

3.
Ako sa môže škola zaregistrovať do programu Zelená škola?

Do programu sa môže škola zaregistrovať vyplnením registračného formuláru a zaplatením registračného poplatku (registrácia sa otvára v apríli a uzatvára 30. júna daného kalendárneho roku). Všetky potrebné informácie a registračný formulár nájdete v časti Zapojte sa.

4.
Je školám počas účasti v programe poskytovaná metodická podpora?

Áno. Zapojeným školám sú automaticky poskytované rôzne formy metodickej podpory. Každá škola získa viacero metodických príručiek, materiálov. Okrem toho sa školské koordinátorky a školskí koordinátori Zelených škôl majú možnosť zúčastňovať regionálnych seminárov, ktoré sú rovnako efektívnou formou získavania informácií a zvyšovania ich kompetencií. Pre pedagógov aj študentov zapojených škôl sú navyše pripravované rôzne vzdelávacie a zážitkové kurzy. Škola má tiež možnosť osloviť pridelenú regionálnu koordinátorku a požiadať ju o individuálnu telefonickú, e-mailovú či osobnú konzultáciu. Školám je k dispozícii aj množstvo metodických a informačných materiálov zverejnených na tejto stránke v časti Metodické a informačné materiály. Viac informácií nájdete v časti Metodická podpora.

5.
Ponúknu organizátori programu školám školenia a kurzy pre učiteľov z oblasti environmentálnej výchovy?

Áno. Organizátori programu usporadúvajú v priebehu roka pre zapojené školy regionálne metodické semináre a rôzne vzdelávacie kurzy. Školy sú informované aj o ponuke rôznych školení a tréningových kurzov pre učiteľov z oblasti environmentálnej výchovy, udržateľnej spotreby a pod. Viac informácií nájdete v časti Semináre a vzdelávanie.

6.
Dostane škola od organizátorov programu peniaze?

Škola nezíska vstupom do programu automaticky žiadne financie, môže sa však zapájať do grantových výziev a akcií programu, ktoré sú aj finančne podporené. Organizátori programu navyše poskytnú škole bezplatnú metodickú podporu prostredníctvom metodickej príručky a regionálnych seminárov, materiály z environmentálnej oblasti a informácie o rôznych možnostiach získania grantov.

7.
Pomôžu organizátori programu škole so žiadosťami o grant napr. z fondov EÚ?

Nie. Organizátori programu resp. regionálni konzultanti v rámci programu Zelená škola neposkytujú takéto služby. Môžete sa s nimi ale individuálne dohodnúť na takejto forme spolupráce.

8.
Sme špeciálna škola s telesne a mentálne postihnutými žiakmi. Môžeme sa zapojiť do programu Zelená škola?

Áno. V programe Zelená škola máme veľmi úspešné špeciálne školy, na ktoré sa vzťahujú všeobecné pravidlá s prihliadnutím na ich možnosti zodpovedajúce schopnostiam žiakov a žiačok. Pri špeciálnych školách predpokladáme vyššiu mieru zapojenia sa do aktivít zo strany pedagógov a pedagogičiek a taktiež zo strany rodičov či starých rodičov. Viac informácií nájdete v poslednej časti Pravidlá Zelenej školy.

9.
Môže škola získať titul za to, že má vo svojom okolí dostatok zelene?

Nie. Predpokladom pre získanie titulu „Zelená škola“ nie je kvalita prostredia, v ktorom sa škola nachádza. Je ním kvalita proenvironmentálnej výučby a aktivít, ktoré škola navrhla a realizovala, miera participácie a individuálny posun školy. Škola je hodnotená za pozitívnu zmenu v oblasti spolupráce so žiakmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom školy, rodičmi a obcou a za úspešnú realizáciu environmentálnych a vzdelávacích aktivít naplánovaných v environmentálnom akčnom pláne. Viac o hodnotení nájdete v časti Pravidlá Zelenej školy.

10.
Aké finančné náklady môže škola očakávať v priebehu realizácie programu Zelená škola?

Škola platí len registračný poplatok za účasť v programe počas jedného školského roku. Ten zahŕňa rôzne formy metodickej podpory, zabezpečenie základných nákladov koordinácie programu, úhradu licencie na medzinárodný program Eco-Schools a nákup vlajok. S registráciou v programe nie sú spojené žiadne ďalšie povinné poplatky. Určité finančné náklady môžu súvisieť s preplatením cestovného na vzdelávacie semináre a workshopy, ktoré budú školám ponúknuté. Prípadne náklady môžu byť spojené so zabezpečením aktivít, ktoré sa škola rozhodne v rámci programu realizovať. Ostatné náklady však nie sú povinné a ich výška sa odvíja od individuálnych potrieb a možností školy.

11.
Bude škole vrátený registračný poplatok, ak sa rozhodne z programu predčasne odstúpiť?

Nie. Poplatky, ktoré škola zaplatila za registráciu do programu nie sú vrátené za žiadnych okolností, kvôli ktorým škola neskôr prehodnotí svoju účasť v programe. Preto odporúčame dôkladne zváženie zapojenia sa do programu a preštudovanie si pravidiel a metodiky Zelenej školy.

12.
Ako dlho môže škola používať titul „Zelená škola"?

Certifikát má platnosť 24 mesiacov od jeho udelenia Radou Zelenej školy. To znamená, že ak má škola záujem získať certifikát aj v budúcnosti, musí v programe pokračovať a obhájiť jeho udelenie. Viac informácií nájdete v časti Pravidlá Zelenej školy.

13.
Koľko je už na Slovensku „Zelených škôl”?

V šk. roku 2018/2019 bol titul Zelenej školy udelený 89 školám. V školskom roku 2020/2021 je do programu zapojených 230 škôl z celého Slovenska.

14.
Aké akcie organizujete/poskytujete vašim školám?

Viac o akciách organizovaných pre školy zapojené v programe nájdete v častiach Semináre a vzdelávanie a Aktivity programu. Školám je poskytovaný konzultačný servis zo strany prideleného regionálneho konzultanta, aktualizovaná a dopĺňaná stránka www.zelenaskola.sk a mnohé iné (všetky tieto akcie sú pre školy zapojené do programu poskytované bezplatne).

zapojené školy

1.
Je potrebné robiť environmentálny audit školy aj druhom roku, pokiaľ sme ho robili v prvom roku a zadali sme si dvojročné certifikačné obdobie?

Podľa aktuálnych pravidiel si robia školy environmentálny audit len raz za certifikačné obdobie – čiže ak ste tak urobili v prvom roku certifikačného obdobia, tento rok ho už nemusíte urobiť. Ak je však na škole nové kolégium, koordinátor alebo sa menia aktivity, je veľmi vhodné prejsť si audit ešte raz, aby boli informácie aktuálne a použiteľné pre dané aktivity. Ak škola v druhom roku nerealizuje audit, nemala by zabudnúť najneskôr na začiatku druhého roka realizovať monitoring a priebežné vyhodnotenie realizovaných aktivít, aby vedela, či členovia kolégia vedeli, či nimi navrhnuté aktivity majú reálny účinok na zníženie ekologickej stopy školy. Monitoring by sa mal realizovať hlavne z dôvodu úpravy environmentálneho akčného plánu pre nasledujúci rok.

2.
Je potrebné zverejniť výsledky environmentálneho auditu na stránke našej školy?

V rámci informovania členov školy je rozhodne dobré zverejniť výsledky auditu. Stačí však zverejniť krátke zhrnutie vašich zistení, napr. v podobe tabuľky, v čom sme dobrí a čo by sme potrebovali zlepšiť (plusy a mínusy). Odporúčame k nim pridať aj stručný vysvetľujúci komentár v zmysle čo, prečo a v rámci čoho ste vlastne zisťovali. Podobne je to aj so zverejnením na školskej nástenke – nezabúdajte hlavne na jednoduchosť a zrozumiteľnosť informácií (výsledkov), ktoré chcete odprezentovať ostatným nezainteresovaným členom školy. Môžete pridať aj názorné grafy, citácie žiakov, zvýrazniť najzaujímavejšie zistenia, prípadne tipy, čo môže urobiť každý na osobnej úrovni pre zlepšenie v „slabých“ stránkach a pod.

3.
Je potrebné zverejniť EAP na webovej stránke školy?

Environmentálny akčný plán je potrebné mať vyvesený hlavne na nástenke v priestoroch školy. Môžete zvážiť jeho zverejnenie v príťažlivejšej forme ako je klasická tabuľka EAP. Odporúčame ho zverejniť aj na školskej internetovej stránke, aby ste tak mohli informovať aj ostatných, ktorí sa zaujímajú o to, čo sa na vašej škole deje alebo bude diať. Netreba ale zabúdať, že podľa pravidiel programu je nutné mať EAP schválený vašou regionálnou koordinátorkou. Potvrdenie o schválení je potrebné si ponechať pre potreby záverečného hodnotenia.

4.
Prečo sme dostali Environmentálny audit školy len vo formáte .pdf a nie vo formáte .doc?

Environmentálny audit školy, ktorý sme vám poskytli, je graficky upravený, a preto nie je možné vám ho poskytnúť vo formáte .doc. Tlačená forma auditu je ale len a len pre vaše potreby a môžete s ním nakladať ako uznáte za vhodné.

5.
Chceli by sme viac iniciatívy zo strany regionálnej koordinátorky. Bolo by to možné? Je možné, aby realizovala výučbové programy priamo na škole?

Regionálne koordinátorky programu Zelená škola sú školené na to, aby vám poradili a pomohli vo všetkom, čo potrebujte. Je ale len na vás, či tieto služby využijete a v akom rozsahu. Konzultantský systém je viazaný na vašu iniciatívu. Pokiaľ má regionálna koordinátorka čas a kapacitu, je možné aby na škole realizoval aj iné ako konzultantské aktivity. Nie je to však jej povinnosťou a všetko závisí od dohody medzi ňou a školou.

6.
Uvedomujem si, že environmentálny audit školy je pre nás dôležitý. Je však potrebné, aby bol taký rozsiahli a náročný? Neustále monitorovanie spotreby energie či vody je pre nás veľmi náročné a zaberá nám veľmi veľa času.

Environmentálny audit školy je potrebné vypracovať len jedenkrát na začiatku certifikačného obdobia, a to len vo vybranej prioritnej téme (povinná aj nepovinná časť). Väčšina časovo náročnejších aktivít (napr. každomesačné monitorovanie) je presunutá do nepovinnej časti auditu a školy ju vypĺňajú, len ak si danú tému vybrali ako prioritnú. Ak si aj zvolíte danú prioritnú tému, nie všetky aktivity v nepovinnej časti sú pre vás povinné. Napr. pri pravidelnom monitorovaní je len na vás, či tento monitoring budete robiť každý mesiac, štvrťročne, polročne alebo ročne. Environmentálny audit školy je pre vás výborným podkladom pre vašu ďalšiu prácu (napr. pri návrhu EAP) a môže byť pre vás ukazovateľom miery zlepšenia.

7.
Prečo sa musíme každý rok opätovne registrovať do programu, a tým zároveň platiť registračný poplatok napriek tomu, že nie sme novozapojená škola do programu?

Registračný poplatok sa vyberá z dôvodu zabezpečenia malej časti nákladov na koordináciu programu, na úhradu poplatku za licencie za medzinárodný certifikačný program Eco-Schools a na nákup vlajok a výrobu certifikátov. Z pohľadu rodičov je účasť v programe Zelená škola signálom, že škola kladie dôraz na participatívny prístup, dáva žiakom priestor na ich aktivitu a nápady, rozvíja u žiakov kritické myslenie prostredníctvom environmentálnych tém a realizuje environmentálnu výchovu s dôrazom na praktické kroky.

Chcete, aby sa aj vaša škola stala súčasťou zmien?

Prihlasovanie do ročníka 2021/2022 bude otvorené 22. 4. 2021.