Témy

Školy zapojené v programe Zelená škola si na základe svojich potrieb a výsledkov environmentálneho auditu vyberajú prioritnú tému, ktorej sa budú do hĺbky venovať celé aktuálne certifikačné obdobie (minimálne dva roky). Ciele, aktivity a vzdelávanie naplánované v environmentálnom akčnom pláne sa budú týkať najmä vybranej prioritnej témy.

K prioritnej téme si je možné pribrať aj vedľajšiu tému či realizovať čiastkové aktivity z iných tém, no škola by si mala predtým zvážiť svoje personálne, časové a finančné možnosti. Je lepšie venovať sa iba jednej téme, no kvalitne a do hĺbky, ako sa snažiť „robiť všetko” a byť potom demotivovaný.

Školy, ktoré sa opakovane zapájajú do programu, si s každým novým certifikačným obdobím vyberú novú prioritnú tému. Realizácia programu Zelená škola na konkrétnej škole je tak v každom certifikačnom období zameraná iným smerom, práce na programe sa neopakujú a činnosť tak získava na rozmanitosti a pestrosti.

Inšpirácie na ciele a aktivity nájdete v jednotlivých témach. Sú to len príklady, bude výborné, ak si vytvoríte svoje vlastné ciele a aktivity šité na mieru podmienkam a potrebám na vašej škole.

Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém:

 

Ťahák pre kolégium

 • Čo je problém? 

Výsledky auditu nám odhalili slabiny, na ktorých chceme v najbližšom certifikačnom období popracovať (napr. v škole sa triedi len papier, netriedi sa v zborovni, nie sú zaužívané opatrenia na minimalizáciu odpadu)

 

 • Čo je náš cieľ? 

Na základe auditu už vieme, aká je naša východisková situácia. Podľa možností našej školy si stanovíme problém, ktorý chceme na našej škole riešiť. Ten premietneme do cieľa, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:

 

Napr. auditom sme zistili, že škola produkuje xy kg odpadu. V triedach vzniká najmä papier, plasty - PETfľaše (až tretina smetného koša denne), biodopad (šupky a ohryzky z ovocia) a plechovky z nápojov. V zborovni je to podobné. V školskej kuchyni... v školskej jedálni...

 

Problémy:

 • Množstvo odpadu
 • Triedi sa len papier
 • Nepredchádzame tvorbe odpadu

 

Čo chceme dosiahnuť?

Znížiť množstvo komunálneho odpadu v škole (triedy, zborovňa, jedáleň) min. o 20 % do konca certifikačného obdobia

 

S – špecifický (čo, kde): znížiť množstvo komunálneho odpadu

M – merateľný: o 20 % (viem porovnať zmenu. Veľmi dôležité je zaznačiť si výsledok auditu – začiatočný stav)

A – dosiahnuteľný: ak ideme znížiť množstvo odpadu, musíme vedieť, kde a aký vzniká (napr. PET fľaše ak nahradíme pitným režimom na triedach, na poradách – je to dosiahnuteľný cieľ)

R – realistický: primerane sme stanovili cieľ, nedáme za cieľ zero waste alebo zníženie o 90 %

T – časovoohraničený: do júna 2021

 

Aké aktivity nám pomôžu tento cieľ dosiahnuť?

Následne sa na základe finančných/technických/ personálnych možností našej školy zamyslíme nad aktivitami, ktoré nám pomôžu dosiahnuť nami stanovený cieľ (robíme zmeny, nie len aktivity). Tie môžu byť:

A) Technické/ organizačné opatrenia (napr. zavedenie pitného režimu, náhrada krabičkových   džúsikov v jedálni za kanistre alebo džbány s čajom...)

B) Vzdelávacie aktivity (napr. výučba témy odpad naprieč predmetmi- matematika- slovné úlohy, slovenský jazyk- sloh/ reportáž, etika, občianska náuka..., rovesnícke vzdelávanie, exkurzie

Vzdelávacie aktivity by mali byť v úzkom prepojení s technickými opatreniami (robíme, čo učíme), aby sme učili na príkladoch z denného chodu školy)

C) Informačné aktivity (napr. cieľová skupina žiaci: s výsledkami autitu oboznámime metódou „od dverí k dverám“ postupne všetky triedy – koľko odpadu tvoríme, kde vzniká, prečo je to problém, čo s ním ideme robiť. Cieľová skupina učitelia – tiež výsledky auditu  na porade, naviac vzdelávanie učiteľov k téme odpady, list rodičom – o probléme s odpadmi a ako ich ideme riešiť, výsledky zistení na exkurzii zverejnené v miestnych novinách)

 

Voda

Príklady cieľov k téme voda:

Pred tým, ako si stanovíme ciele, musíme na základe auditu vedieť, aká je naša východisková situácia. (Aká je spotreba vody na našej škole? Na aké účely sa používa?) Na základe súčasného stavu a možností našej školy si stanovíme:

 • Znížiť spotrebu vody o _____% do konca certifikačného obdobia

 

Príklady aktivít k téme voda:

Technické/ organizačné opatrenia

 • zavedenie pitného režimu v triedach
 • kontrola kvapkajúcich kohútikov a ich oprava
 • nainštalovanie perlátorov a duálneho splachovania na toaletách, príp. umiestnenie fľaše s vodou do toaliet na zmenšenie objemu splachovanej vody
 • zavedenie zberu a používania dažďovej vody na polievanie školskej záhrady
 • zákaz nápojových automatov s energetickými a sladenými nápojmi/ zákaz predaja týchto nápojov na škole
 • zriadenie  čajovne na škole (počas prestávok)
 • vodný bar (džbány s vodou v triedach, v školskom klube, v zborovni, môže byť s možnosťou rôznych byliniek)
 • prechod na čistiace prostriedky s environmentálnym certifikátom (prevencia pred znečistením)

 

Vzdelávacie aktivity

 • návšteva čističky odpadových vôd a tvorba reportáže
 • výskumný projekt o koreňovej čističke odpadových vôd
 • adoptovanie/staranie sa o vodný tok
 • kolobeh vody a mikroplasty
 • model fungovania ČOV (výstup z projektového vyučovania a následne pomôcka pre rovesnícke vzdelávanie)

 

Informačné aktivity

 • monitoring stavu potokov v obci, čistenie a otváranie studničiek
 • deň bez plastových fliaš (takýto deň môže byť výbornou „štartovacou“ aktivitou na zavedenie celkovo v triedach (táto aktivita je vhodná aj do témy odpad, jednotlivé témy sa môžu pri niektorých aktivitách prekrývať)
 • organizácia Dňa vody s interaktívnymi aktivitami pre celú školu, prípadne rodičov a médiá

Inšpirácie a metodiky na túto tému môžete nájsť na:

 

Odpad

Príklady cieľov k téme odpad:

 • Znížiť o _________% celkové množstvo vyprodukovaného odpadu na škole do konca certifikačného obdobia.
 • Znížiť o _________% množstvo vyprodukovaného papiera/plastov na škole do konca certifikačného obdobia

 

Príklady aktivít k téme odpad:

Technické/organizačné opatrenia

 • ekohliadky
 • nakupovanie veľkoobjemových čistiacich prostriedkov/potravín
 • zavedenie používania recyklovaného papiera a šmírakov, obojstranná tlač
 • zavedenie desiat v školskej jedálni
 • výzva „Desiata bez igelitových sáčkov“- zavedenie nosenia viacnásobne použiteľných obalov (plátené vrecúška na pečivo, ovocie a zeleninu, obalky z včelieho vosku, desiatové boxy)
 • bezobalový bufet - ponúkajúci, koláče, obložené chlebíky, domácu sódovku  namiesto balených potravín
 • zakúpenie nabíjateľných bateriek a monočlánkov namiesto jednorázových
 • vytvorenie kompostoviska
 • zavedenie na chodby, do tried a do zborovne funkčný 2-zložkový separovaný zber realizovaný všetkými žiakmi a zamestnancami

 

Vzdelávacie aktivity

 • tvorba zberných nádob na separovaný odpad
 • výroba kompostoviska z odpadových materiálov, lavičky z recyklovaného plastu
 • výroba užitočných predmetov z odpadového materiálu (peliešky pre zvieratá v útulku zo starého textilu, obaly na zošity, učebnice z novín, nákupné tašky zo starých tričiek, pozvánky na školské akcie z vyrábaného papiera, šitie vrecúšok na pečivo zo starých záclon...)
 • vytvorenie časovej osi doby rozkladu jednotlivých materiálov/obalov
 • vkladanie témy odpad naprieč predmetmi - matematika - slovné úlohy, slovenský jazyk - sloh/reportáž, etika, občianska náuka, rovesnícke vzdelávanie, exkurzie

 

Informačné aktivity

 • organizácia Dňa bez odpadov
 • bazár kníh, oblečenia, hračiek, školský antikvariát
 • kampaň Bez plastov (prestať používať plastové obaly na zošity a učebnice, nahradiť papierovými, na zošity žiadne)
 • týždeň dobrovoľnej skromnosti
 • vytvorenie mapy mesta/obce a zberných miest, kde sa dajú odovzdať rôzne druhy odpadu (drobný elektroodpad, žiarivky, baterky, zubné kefky...)
 • osveta v obci/meste o správnom separovaní odpadu a jeho dôležitosti
 • monitorovanie čiernych skládok a spaľovania odpadu

Inšpirácie a metodiky na túto tému môžete nájsť na:

 

Energia

Príklady cieľov k téme energia:

 • Znížiť spotrebu elektrickej energie o _________ % do konca certifikačného obdobia
 • Znížiť spotrebu energie na kúrenie o _________% do konca certifikačného obdobia

Príklady aktivít k téme energia:

Technické/organizačné opatrenia

 • postupná výmena žiaroviek
 • montáž reflexných fólií za radiátory
 • izolácia okien a dverí
 • každodenné jednoduché šetrenie – krátke záclony, pokrievky na hrnce, preč nábytok od radiátorov, stand-by režim, regulované kúrenie...

 

Vzdelávacie aktivity

 • životný cyklus našej elektroniky- vzdelávacie aktivity
 • jednoduché experimenty so slnečnou energiou
 • parenisko – využitie slnečnej energie
 • rovesnícke vzdelávanie na tému ne/obnoviteľných zdrojov energie

 

Informačné aktivity

 • 31 tipov ako šetriť energiu - online výzva
 • deň bez energie
 • motivačné tabuľky k vypínačom
 • hliadky únikov energie, stand–by hliadky, hliadky na kontrolu vetrania, kúrenia
 • deň bez áut/deň bez počítačov
 • dobrovoľnícky deň – vlož energiu do správnej veci
 • deň záväzkov pre Zem
 • šarkaniáda – ukážka sily veternej energie
 • noc v škole bez energie
 • anketa v obci/ meste– ako sa dá ušetriť energia?

Inšpirácie a metodiky na túto tému môžete nájsť na:

 

Doprava a ovzdušie

Príklady cieľov k téme doprava a ovdzušie:

 • Dosiahnuť, aby ________%  detí a rodičov a učiteľov využívalo v mesiacoch apríl – jún počas certifikačného obdobia iné spôsoby dopravy do MŠ ako automobilovú dopravu

Príklady aktivít k téme doprava a ovzdušie:

Technické/organizačné opatrenia

 • zákaz vstupu áut do areálu školy
 • vytvorenie krytého stojana na bicykle
 • výsadba regionálnych drevín od prašnej ulice na zlepšenie kvality ovzdušia
 • vybudovanie „bezpečnej“ cesty do školy za pomoci obce
 • spoločné jazdy do školy na bicykli/ pešobus

Vzdelávacie aktivity

 • rovesnícke vzdelávanie – ako bezpečne do školy
 • porovnanie uhlíkovej stopy rôznych dopravných prostriedkov

 

Informačné aktivity

 • deň bez áut
 • žiaci hľadajú najbezpečnejšiu cestu do školy
 • prieskum v komunite o spaľovaní odpadu v domácnostiach – následná informačná kampaň
 • na školské výlety len hromadnou dopravou

Inšpirácie a metodiky na túto tému môžete nájsť na:

 

Zelené obstarávanie a úradovanie

Príklady cieľov k téme zelené obstarávanie a úradovanie:

 • Zvýšiť podiel recyklovaného papiera o ________% do konca certifikačného obdobia
 • Výmena _______% neenvironmentálnych čistidiel a toaletných potrieb v škole za certifikované prípravky do konca certifikačného obdobia

 

Príklady aktivít k téme zelené obstarávanie a úradovanie:

Technické/organizačné opatrenia

 • centrálny nákup recyklovaných zošitov
 • zavedenie environmentálneho čistenia na škole
 • zavedenie nákupu recyklovaného papiera a obojstrannej tlače
 • zavedenie textilných uterákov v triedach namiesto jednorázových utierok
 • zavedenie ekologickej likvidácie / opätovného plnenia tonerov na škole

 

Vzdelávacie aktivity

 • výroba prírodných mydiel do tried/ kúpeľní, výroba batikovaných tašiek a tričiek
 • výroba vlastných ekočistiacich prostriedkov
 • výroba recyklovaného papiera
 • výroba vlastnej kriedy/ plastelíny/ farieb na výtvarné aktivity z nezávadných surovín

 

Informačné aktivity

 • ekodomácnosť – tipy na ekologickú domácnosť
 • organizácia Dňa nenakupovania 

Inšpirácie a metodiky na túto tému môžete nájsť na:

 

Zeleň a ochrana prírody

Príklady cieľov k téme zeleň a ochrana prírody:

 • Minimálne 30% hodín odučiť v priestoroch školskej záhrady v šk. roku ____________
 • Zvýšiť množstvo stromov a kríkov v školskej záhrade o _____________% do konca certifikačného obdobia

 

Príklady aktivít k téme zeleň a ochrana prírody:

Technické/organizačné opatrenia

 • vytvoriť prírodnú záhradu navrhnutú podľa princípov permakultúry (bylinné špirály, kľúčové dierky, vyvýšené záhony, jazierko)
 • vybudovať dočisťovacie jazierko/koreňovú čistiareň
 • v areáli školy vybudovať stavby z vŕbového prútia
 • sadenie lokálnych odrôd ovocných stromov a kríkov
 • vytvorenie ekoučebne
 • vybudovanie greenway (zelenej cesty)
 • vytvorenie náučnej plochy (interiér, exteriér)
 • vybudovanie zelenej strechy
 • vertikálne zazelenanie budovy školy
 • pestovanie vlastnej zeleniny a byliniek

 

Vzdelávacie aktivity

 

Informačné aktivity

 • vytvoriť územie chránené školou
 • adopcia zvierat z útulku školou
 • patronát nad chráneným stromom

Inšpirácie a metodiky na túto tému môžete nájsť na:

 

Potraviny

 

Príklady cieľov k téme potraviny:

 • Znížiť množstvo potravinového odpadu v jedálni o _______% do konca certifikačného obdobia
 • Vymeniť _______ % potravín obsahujúcich palmový olej/ v školskom bufete za ich lokálne alternatívy do konca certifikačného obdobia
 • Zabezpečiť, aby  ______ % potravín obsahujúcich v školskom bufete bolo v kvalite bio a Fair trade do konca certifikačného obdobia 
 • Zvýšiť podiel lokálnych a sezónnych potravín v školskej jedálni o ______% do konca certifikačného obdobia
 • Zaviesť v školskej jedálni vegetariánske a bio dni aspoň 5 krát do mesiaca do konca certifikačného obdobia

 

Príklady aktivít k téme potraviny:

Technické/organizačné opatrenia

 • urobiť revíziu školského bufetu a nájsť zdravšie, bezobalovejšie alternatívy
 • zorganizovať stretnutie s pracovníčkami a pracovníkmi školskej jedálne a diskutovať o možnostiach nákupu lokálnych a sezónnych potravín alebo bezmäsitých dňoch
 • odvážiť hmotnosť jedla, ktoré sa v školskej jedálni za týždeň vyhodí a diskutovať o možnostiach, ako ho znížiť​

 

Vzdelávacie aktivity

 • vypočítať uhlíkovú stopu vybraných potravín a porovnať ju so stopu rovnakých potravín vyprodukovaných lokálne v čase ich sezóny.
 • navštíviť farmárov vo svojom regióne a diskutovať o tom, čo pre nich znamená férová cena za ich produkty.
 • pátranie po pôvode potravín a ich zložení
 • vymyslieť recepty zo zvyškov jedla a spoločne si ich uvarte.
 • hľadajte staré lokálne odrody ovocia a vysaďte si v školskej záhrade „sezónny chodníček“, na ktorom sa ukáže, ako rôzne odrody napr. jabloní dozrievajú v rôznom čase.
 • ochutnávky bio a zdravých potravín
 • vypestuj si svoje ovocie a zeleninu
 • pozrieť sa na obsah cukru, zloženie desiat žiakov a spoločne posúdiť ich vplyv na naše zdravie
 • vytvorte si sezónny kalendár dozrievania jednotlivých druhov lokálnej zeleniny a ovocia

 

Informačné aktivity

 • napísať spoločný list výrobcom potravín, ktorí používajú palmový olej a žiadať ich, aby pozmenili receptúru.
 • zorganizovať fair-trade/ lokálne raňajky na škole a porozprávať návštevníkom príbehy o jedle, ktoré budú jesť.
 • navštíviť farmy s konvenčným a bio chovom zvierat a porovnať ich podmienky.
 • vytvoriť semienkovú banku z lokálnych odrôd zeleniny a usporiadať výmenný trh.
 • zdravý deň, deň bez mäsa, deň jabĺk, vodný deň, čajovňa 
 • návšteva biofarmy

Inšpirácie a metodiky na túto tému môžete nájsť na:

 

Chcete, aby sa aj vaša škola stala súčasťou zmien?

Prihlasovanie do ročníka 2021/2022 bude otvorené 22. 4. 2021.