Pravidlá Zelenej školy - školský rok 2012/2013

Pravidlá certifikačno-vzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA pre základné, stredné a materské školy

ODPORÚČAME pozorne si prečítať tieto pravidlá všetkým, ktorí uvažujú vstúpiť do programu alebo už v ňom začínajú pracovať. Predídete tak zbytočným nedorozumeniam alebo komplikáciám v budúcnosti.

Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program medzinárodnej nadácie Foundation for Environmental Education (FEE).

Implementáciu programu na Slovensku zastrešuje sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála. Národnú koordináciou programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica = Kancelária programu Zelená škola.

Regionálnu koordináciu programu Zelená škola zabezpečujú regionálne centrá v Bratislave a Zvolene - CEEV Živica, Trenčíne - Centrum environmentálnych aktivít a Košiciach/Družstevnej pri Hornáde - o. z. Sosna

Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.


I. MISIA PROGRAMU ZELENÁ ŠKOLA

OSN vyhlásila Dekádu OSN 2005 - 2014 za „Dekádu vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj“. V súlade s jej kontextom Zelená škola nie je len jednorazovým aktom dobrej vôle. Je to cesta zmeny, ktorá vedie k zdravšej, “zelenšej” a aktívnejšej škole i spoločnosti, a to v zmysle participatívneho environmentálneho manažmentu (PEM). PEM znamená priamu a iniciatívnu účasť žiakov a študentov (príp. rodičov) v procese prípravy a realizácie aktivít programu v škole a v komunite.

II. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

A. Podmienky účasti v programe Zelená škola

 • do programu sa môže prihlásiť každá základná, stredná a materská škola
 • vedenie školy sa oboznámi s nižšie uvedenými pravidlami a metodológiou programu
 • škola ustanoví osobu zodpovednú za koordináciu programu - pedagóga, ktorý vyplní registračný formulár (v elektronickej forme) najneskôr do 14. septembra 2012. Na základe vyplnenia tohto formuláru príde na e-mailovú adresu koordinátora (zadanú vo formulári) automatické potvrdenie o prijatí registrácie do programu. Následne bude na adresu školy do 7 pracovných dní zaslaná faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku.
 • škola je považovaná za registrovanú v programe po zaplatení registračného poplatku (v dobe splatnosti zálohovej faktúry) vo výške:
  • šk. rok 2012/13 pre nové školy: 70 € + 0,10 € x počet žiakov školy k dátumu registrácie
  • šk. rok 2012/13 pre školy, ktoré sú v tomto šk. roku zapojené do programu: 50 € + 0,10 € x počet žiakov školy k dátumu registrácie

Registračný poplatok sa vyberá z dôvodu zabezpečenia základných nákladov koordinácie programu, úhrady licencie na medzinárodný certifikačný program Eco-Schools a nákup vlajok. Viac podrobností o dôvodoch platenia registračného poplatku si môžete prečítať tu.

B. Účasť v programe Zelená škola

 • Škola zaregistrovaná do programu realizuje aktivity v rámci certifikačného obdobia, ktoré začína 1.9.2012 a končí najneskôr 30.6. príslušného roku, v ktorom škola požiada o záverečné hodnotenie. Z hľadiska efektívnej aplikácie metodológie programu sa odporúča zvoliť si dvojročné certifikačné obdobie (2 školské roky).
 • Škola postupuje podľa metodológie programu (7 krokov) - uskutočňuje jednotlivé kroky, t.j. zavádza a zlepšuje environmentálne opatrenia na škole a realizuje súvisiace vzdelávacie aktivity:

1. Kolégium Zelenej školy - akčná skupina a organizačný garant programu na škole
2. Environmentálny audit - analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie (viď Environmentálny akčný plán)
3. Environmentálny akčný plán - dlhodobejšia vízia školy pre zníženie ekologickej stopy rozpracovaná na čiastkové ciele a aktivity
4. Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu - priebežné monitorovania priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení v rámci naplánovaného EAP
5. Pro-environmentálna výučba - environmentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní a Školskom vzdelávacom programe
6. Informovanie a spolupráca - presah pro-environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia
7. Eko-kódex - žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy

Podrobnejšie vysvetlenie metodológie programu je v bode E týchto pravidiel alebo v časti 7 krokov k Zelenej škole.

 • Škola počas certifikačného obdobia využíva rôzne formy bezplatnej metodickej podpory:
  • metodickú príručku pre školy, príručku pre podporu participácie žiakov v programe Zelená škola, pracovné listy - enviro audit školy
  • regionálne semináre a služby regionálnych centier
  • vzdelávacie a zážitkové kurzy pre pedagógov a študentov (zoznam bezplatných akcií v šk. roku 2011/12 a plánovaných na rok 2012/13 si môžete pozrieť tu).
  • konzultantskú podporu prostredníctvom konzultantov
  • informačný servis a výmenu skúseností prostredníctvom e-mailovej konferencie všetkých účastníkov programu
  • internetovú stránku www.zelenaskola.sk

V prípade ťažkostí pri realizácii jednotlivých krokov (napr. krok 3) môže škola kedykoľvek požiadať o individuálnu bezplatnú pomoc prideleného konzultanta prostredníctvom e-mailových a telefonických konzultácií. V prípade potreby je možné dohodnúť osobnú návštevu konzultanta na škole.

 • Aktivity programu sú koordinované pedagógom/mi, ktorý/í pomocou metodológie 7 krokov vytvára/jú priestor na environmentálne vzdelávanie žiakov, školského personálu a širšej školskej komunity v názornej a praktickej forme.
 • Účinnosť environmentálneho vzdelávania v programe Zelená škola je podmienená participáciou všetkých dotknutých strán, predovšetkým však žiakov (v prípade materských škôl, špeciálnych základných škôl a škôl 1. – 4. ide hlavne o participáciu rodičov, poprípade starých rodičov), v každom z uvedených 7 krokov.
 • Koordinátor/ka programu na škole vyberá a aplikuje metódy participácie primerane k podmienkam na škole - od jednoduchších po náročnejšie, s cieľom dosiahnuť značnú samostatnosť žiakov pri vedení programu. Na niektorých školách tento proces môže trvať dva aj viac rokov.
 • Koordinátor-ka programu uskutoční približne v polovici školského roku vlastné hodnotenie a na základe neho zistí, či škola spĺňa podmienky pre ocenenie, resp. ktorým krokom a faktorom je potrebné v nasledujúcom období školského roku alebo ďalšom šk. roku venovať viac pozornosti
 • Registrácia do programu sa opakuje v prípade záujmu školy každý školský rok. Viac o dôvodoch si môžete prečítať tu.
 • Akýkoľvek pokus o podvod pri získavaní certifikátu alebo diplomu je v rozpore s misiou Zelenej školy a znamená vylúčenie príslušnej školy spomedzi uchádzačov o toto ocenenie.

C. Ocenenie

 • Ak škola pri vlastnom hodnotení, alebo pri vyplnení on-line hodnotiaceho dotazníka zistí, že spĺňa požadované kritériá pre získanie diplomu alebo certifikátu, vyplní on-line žiadosť o hodnotenie a pripojí k nej dve požadované prílohy. Po úspešnom odoslaní žiadosti bude koordinátor do 30 dní kontaktovaný hodnotiteľom, za účelom dohodnutia dátumu hodnotiacej návštevy.
  Podrobnosti o záverečnom hodnotení nájdete v bode F týchto pravidiel.
 • Diplom "Na ceste k Zelenej škole" získava škola, ktorá podľa poskytnutej metodiky čiastočne implementovala 7 krokov.
  T.j. minimálne: má zostavené funkčné Kolégium, uskutočnila audit školy, vypracovala akčný plán školy, splnila z neho väčšinu cieľov naplánovaných pre dané obdobie, o svojich environmentálnych aktivitách informovala školskú komunitu a aktívne ju zapájala.

Platnosť Diplomu "Na ceste k Zelenej škole" je nasledujúci jeden školský rok, počas ktorého by škola mala splniť ostatné kritériá pre získanie medzinárodného ocenenia. Ak škola počas tohto roka všetky kritériá nesplní, nezíska následne žiadne ďalšie ocenenie a do programu sa v prípade záujmu musí opätovne registrovať.

 • Ocenenie "Ste na správnej ceste"  získava škola, ktorá má platný certifikát programu Zelená škola, ale v prvom roku nového certifikačného obdobia chce prehocnodtiť ako sa im darí v práci ich na novej prioritnej téme programu Zelená škola. Certifikát programu Zelená škola je na tejto škole stále platný. Uvedené ocenenie získava škola na obdobie jedného školského roku.
 • Medzinárodnú vlajku a certifikát „Zelená škola“ získava škola, ktorá podľa poskytnutej metodiky implementovala všetkých 7 krokov. Kritéria hodnotenia kvality jednotlivých krokov sú uvedené v bode E týchto pravidiel a sú premietnuté do hodnotiaceho formulára, ktorý si môžete pozrieť v podobe on-line dotazníka.

 • Každá škola, ktorá chce žiadať o certifikát programu Zelená škola, musí mať schválený environmentálny akčný plán (EAP) v prvom roku vybraného certifikačného obdobia. Bez schváleného EAP nebude škola pripustená k záverečnému hodnoteniu. Podrobnosti schvaľovania EAP nájdete TU.

Platnosť medzinárodného ocenenia je 24 mesiacov od jeho udelenia. Škola ocenená vlajkou a certifikátom Zelená škola má právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.

Škola sa opakovane registruje do programu na každý ďalší školský rok a implementuje metodológiu 7 krokov. Úroveň environmentálnych opatrení dosiahnutých v predchádzajúcom období škola udržiava a ako prioritnú tému pre environmentálny akčný plán si volí novú oblasť, t.j. zlepšuje ochranu životného prostredia v oblasti, ktorej doteraz systematicky nevenovala pozornosť.

 • Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočňuje spravidla 4 mesiace po skončení školského roka, za ktorý škola ocenenie získala.
 • V prípade straty alebo poškodenia medzinárodnej vlajky si môže škola objednať novú vlajku, ktorá jej bude zaslaná na dobierku v sume nákupnej ceny a dobierkovej služby.

D. Predĺženie, ukončenie alebo zrušenie platnosti medzinárodného ocenenia

 • Predĺžiť platnosť získaného certifikátu je možné len pokračovaním v programe, hneď po jeho získaní. Znamená to, že škola musí byť registrovaná v programe aj 2 školské roky nasledujúce po školskom roku, v ktorom získala certifikát.
 • Podmienkou predĺženia platnosti medzinárodného ocenenia školy je udržanie resp. zlepšovanie už zavedených environmentálnych opatrení. Taktiež výber ďalšej prioritnej témy pre rozpracovanie v environmentálnom akčnom pláne na nové certifikačné obdobie. Pre kvalitné rozpracovanie novej prioritnej témy do hĺbky a realizáciu potrebných opatrení sa opäť odporúča pracovať v dvojročnom certifikačnom období - 2 školské roky. Každé dva roky sa tak na škole zavedie systém environmentálneho riadenia v novej oblasti.
 • Počas nového certifikačného obdobia môže byť na ocenenej škole zrealizovaná kontrolná metodická návšteva.
 • Ak držiteľ medzinárodného ocenenia nesplní požadované kritériá, nezaregistruje sa do programu aj pre nasledujúci školský rok, v stanovenej lehote nezaplatí registračný poplatok alebo nepožiada o záverečné hodnotenie, platnosť ocenenia končí po uplynutí 24 mesiacov nasledujúcich po rozhodnutí Rady Zelenej školy o jeho udelení. Škola dostane písomné oznámenie o ukončení platnosti medzinárodného ocenenia a je povinná vrátiť medzinárodnú vlajku kancelárii programu. Škola zároveň stráca právo používať logo programu v zmysle časti bodu C týchto pravidiel. V prípade, že škola vlajku Eco-Schools nevráti v lehote do 2 mesiacov po doručení písomného oznámenia o ukončení platnosti ocenenia, bude jej faktúrovaná pokuta vo výške 100,- eur a na internetovej stránke programu bude zverejnený oznam upozorňujúci na neoprávnené užívanie medzinárodnej vlajky touto školou.
 • Akýkoľvek pokus o podvod pri obhajovaní certifikátu je v rozpore s misiou Zelenej školy a znamená zrušenie platnosti medzinárodného ocenenia a škola o tom dostane písomné oznámenie. Ustanovenia o vrátení medzinárodnej vlajky a strate práva používať logo programu platia ako pri ukončení platnosti medzinárodného ocenenia.

E. Postup podľa metodiky 7 krokov Zelenej školy

 • 1) Vytvorenie Kolégia Zelenej školy (odporúčaný termín: do konca septembra):
  • riaditeľka/riaditeľ školy vymenuje koordinátorku/koordinátora programu Zelená škola, ktorého úlohou je usmerňovať aktivity školy počas certifikačného obdobia a motivovať žiakov i dospelých k spolupráci
  • žiaci školy si vyberú svojich zástupcov do Kolégia Zelenej školy tak, aby v Kolégiu mali nadpolovičnú väčšinu členov (v prípade materských, špeciálnych základných škôl a škôl 1. - 4.ročník by mali žiakov nahradiť rodičia, poprípade starí rodičia)
  • členmi kolégia sú okrem žiakov/rodičov/starých rodičov a učiteľov aj zástupca/ovia minimálne jednej z nasledujúcich záujmových skupín: nepedagogickí zamestnanci školy, rodičia, zriaďovateľ, samospráva, mimovládna organizácia a pod.
  • študenti sa priamo podieľajú na realizácii niektorých krokov a rozhodovaní, preberajú zodpovednosť za čiastočné úlohy
  • Kolégium je hlavným koordinátorom aktivít Zelenej školy, stretáva sa podľa potreby a zo stretnutí pripravuje a zverejňuje vhodným spôsobom zápisnice a prijaté opatrenia.
  • počet členiek/členov Kolégia je na zvážení školy. V prípade väčšieho počtu sa odporúča zriadenie tzv. užšieho a širšieho Kolégia.
  • zoznam členov kolégia je zverejnený na školskej nástenke, prípadne internetovej stránke školy
 • 2) Environmentálny audit školy (odporúčaný termín: do konca októbra):
  • Kolégium Zelenej školy zorganizuje na začiatku nového certifikačného obdobia uskutočnenie environmentálneho auditu podľa informácií v uvedených v Metodickej príručke pre školy a za pomoci pracovných listov
  • na realizácii auditu sa podieľajú najmä žiačky/žiaci, resp. pedagogický, nepedagogický personál školy (ostatný personál školy mimo koordinátora - v prípade škôlky, špeciálnej školy, školy s 1. - 4. ročníkom)
  • povinná časť pracovných listov auditu sa vypĺňa pre všetky tématické oblasti Zelenej školy. Ďalšie časti (tzv. nepovinná časť) auditu je nutné vyplniť už len pre vybranú prioritnú tématickú oblasť
  • jednotlivé pracovné listy sú v povinných častiach v rámci možností vyplnené kompletne a na základe skutočného stavu školy (nevyplnenie povinných a dôležitých častí tabuliek musí byť zdôvodnené)
  • výsledky auditu sú vhodnou formou prezentované na nástenke, prípadne internetovej stránke školy a pod.
 • 3) Environmentálny akčný plán (EAP) školy (odporúčaný termín: do konca decembra):
  • na základe zistených skutočností v environmentálnom audite školy a na základe vhodnosti pre danú školu si Kolégium Zelenej školy určí pre aktuálne certifikačné obdobie minimálne jednu prioritnú oblasť (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody), ktorej sa bude venovať;
  • Kolégium v spolupráci s vedením školy a so zriaďovateľom vypracuje EAP školy minimálne pre jednu vybranú prioritnú oblasť a na celé certifikačné obdobie (odporúčame 2 školské roky). Pre tento účel použije tabuľku „Enviro akčný plán“ a inštrukcie uvedené v Metodickej príručke pre školy.
  • EAP by mal byť v čo najväčšej miere vypracovaný v spolupráci so žiakmi, t.j. žiaci (v kolégiu/všetci, v prípade materských, špeciálnych základných škôl a škôl 1. - 4. ročník rodičia, poprípade starí rodičia) vedia, aký cieľ ochrany životného prostredia je stanovený v danom certifikačnom období a akými krokmi sa ho snažia dosiahnuť
  • Kolégium (resp. aj ostatní) má mať príležitosť navrhnúť niektoré aktivity EAP, vrátane zapojenia širšej komunity (rodičia, obec, verejnosť).
  • Kolégium má zodpovednosť za niektoré úlohy EAP
  • ciele EAP sú zrozumiteľne naformulované, merateľné a ich splnením na konci certifikačného obdobia sa dosiahne viditeľné zlepšenie vo vybranej prioritnej oblasti (kvalitatívne a kvantitatívne)
  • Aktivity EAP sú plánované v logickej časovej následnosti s uvedením zodpovedných osôb za ich realizáciu a termínmi realizácie. Počet aktivít je primeraný vzhľadom k ich časovej, realizačnej, finančnej prípadne personálnej náročnosti.
  • EAP plán je čo najviac prepojený s krokom 5, t.j. obsahuje konkrétne vzdelávacie aktivity, ktoré sú v ideálnom prípade súčasťou rôznych vyučovacích predmetov
  • Kolégium zoznámilo s EAP ďalších členov školy (učiteľov, žiakov, prevádzkových zamestnancov a pod.). EAP je zverejnený na nástenke, prípadne internetovej stránke školy a pod.
  • koordinátorka/koordinátor programu zašle po vypracovaní finálny návrh EAP svojmu konzultantovi. Následne bude škole EAP potvrdený, resp. zaslané pripomienky a návrhy na úpravu. Po schválení EAP konzultantov, zašle konzultant EAP príslušnému regionálnemu centru na schválenie. 
  • Každá škola, ktorá chce žiadať o certifikát programu Zelená škola, musí mať schválený environmentálny akčný plán (EAP) v prvom roku vybraného certifikačného obdobia. Bez schváleného EAP nebude škola pripustená k záverečnému hodnoteniu. Podrobnosti schvaľovania EAP nájdete TU.
 • 4) Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu (realizuje sa priebežne po vypracovaní EAP):
  • navrhnutý EAP je členmi Kolégia priebežne monitorovaný a vyhodnocovaný vypĺňaním stĺpca „Monitoring/ Postupujeme podľa plánu?“
  • na realizácii priebežného monitoringu sa podieľajú najmä žiaci resp. pedagogický a nepedagogický personál a rodičia
  • vyhodnotením realizovaných aktivít EAP je možné preukázať progres vo vybranej prioritnej oblasti
  • dôvody, pre ktoré neboli splnené niektoré aktivity EAP, sú pri monitoringu vysvetlené
  • Kolégium na základe monitoringu v prípade potreby upravuje, resp. dopĺňa aktivity a indikátory v EAP
 • 5) Pro-environmentálna výučba (odporúčaný termín: jar):
  • o škola má v rámci EAP naplánované výchovno-vzdelávacie aktivity, najmä pre prioritnú oblasť. Sú začlenené viacerými formami do rôznych predmetov a ročníkov.
  • o škola do svojho Školského vzdelávacieho programu pevne zakomponuje environmentálne zameranie školy (pomôcka k tvorbe E-ŠkVP je zverejnená tu), najmä do kapitol:
   • Základné identifikačné údaje školy (charakteristika pedagogického zboru, dlhodobé projekty, spolupráca s rodičmi a inými subjektmi, priestorové a materiálno-technické podmienky školy, škola ako životný priestor)
   • Charakteristika ŠkVP (pedagogické princípy školy, zameranie školy, profil absolventky/absolventa, pedagogické stratégie, začlenenie prierezových tém)
   • Školský učebný plán, v prípade samostatného predmetu aj Učebné osnovy
   • Monitoring a evaluácia ŠkVP
 • 6) Informovanie a spolupráca (realizuje sa priebežne):
  • Kolégium zoznámi žiakov a personál školy s programom Zelená škola (vedia o programe)
  • škola informuje celú školskú a širšiu komunitu o realizácii aktivít v rámci programu Zelená škola prostredníctvom viditeľne umiestnenej informačnej nástenky a tiež internetovej stránky školy (špeciálna sekcia stránky venovaná programu Zelená škola)
  • informácie o realizácií aktivít v rámci programu sú pravidelne aktualizované
  • všetci v škole boli oboznámení s výsledkami environmentálneho auditu, EAP, priebehom monitoringu a hodnotenia, Eko-kódexom (výsledky sú zverejnené minimálne na viditeľne umiestnenej nástenke v škole)
  • na realizácii programu sa okrem členov Kolégia určitou mierou podieľajú i ďalší učitelia a žiaci/rodičia/starí rodičia
  • v škole je viditeľne umiestnená nástenka venovaná aktivitám programu Zelená škola.
 • 7) Eko-kódex (odporúčaný termín: jar druhého roku certifikačného obdobia):
  • Kolégium informuje žiakov o význame a cieli Eko-kódexu
  • Kolégium pripravuje realizáciu Eko-kódexu a zapája do nej ostatných žiakov
  • vytvorený Eko-kódex je viditeľne zverejnený v rámci školy

Kompletný návod na praktickú realizáciu metodiky 7 krokov je obsiahnutý v Metodickej príručke pre školy.

F. Podmienky a priebeh záverečného hodnotenia

 • Škola, ktorá sa chce v danom školskom roku uchádzať o ocenenie - udelenie certifikátu „Zelená škola“, ocenenia "Ste na správnej ceste" alebo diplomu „Na ceste k Zelenej škole“ vyplní žiadosť o záverečné hodnotenie. Pred tým ako tak urobí, môže si škola v on-line dotazníku overiť či spĺňa všetky kritériá, aby dané ocenenie získala.
 • Hodnotenie nie je pre školy povinné. Žiadajú oň len školy, ktorým sa podarilo splniť kritériá uvedené v on-line dotazníku. Škola, ktorá v aktuálnom školskom roku nepožiada o hodnotenie, môže pokračovať v programe registráciou do nového ročníka a pokračovať v rozpracovanom akčnom pláne. Znamená to, že škola žiada o hodnotenie, keď to sama uzná za vhodné.
 • Žiadosť je nutné vyplniť do 31.1. alebo do 10.5. príslušného roku. Následne budeme školu do 30 dní kontaktovať za účelom dohodnutia si hodnotiacej návštevy. V prípade, že škola v danom školskom roku nepožiada ani v jednom z uvedených termínov o záverečné hodnotenie nebude v danom šk. roku hodnotená. Znamená to, že nemá nárok na získanie žiadneho ocenenia.
 • Hodnotiteľ pri osobnej návšteve školy vyplní hodnotiaci formulár na základe preverenia stavu deklarovaných skutočností, najmä tých, ktoré nie je možné verifikovať písomnými dokladmi.
 • Hodnotiteľ má mať umožnený vstup do všetkých priestorov školy, môže požiadať o predloženie doplňujúcich dokumentov a v prípade potreby položiť zástupcom školy i žiakom relevantné otázky.
 • Počas osobnej návštevy hodnotiteľ vyplní hodnotiaci formulár, ktorý následne doručí do Kancelárie programu Zelená škola. Na základe výsledkov hodnotiacej návštevy Rada Zelenej školy rozhodne o udelení, resp. neudelení ocenenia škole a odporučí možnosti zlepšenia pre ďalšie obdobie. Každá škola, ktorá požiada o záverečné hodnotenie, a to bude následne zrealizované, dostane následne do 60 dní písomné oznámenie o výsledku.
 • Ak škola dostane písomné potvrdenie o ocenení od 1.3. do 31.5., bude jej s týmto potvrdením zaslané aj samotné ocenenie na adresu vedenia školy. Škola bude aj napriek skoršiemu získaniu ocenenia pozvaná na slávnostnú certifikáciu.
 • Ak škola dostane písomné potvrdenie o ocenení od 1.6. do 31.8., ocenenie jej bude odovzdané počas slávnostného vyhodnotenia, ktoré sa uskutočňuje spravidla 4 mesiace po skončení školského roka, v ktorom škola ocenenie získala.

G. Pre materské, špeciálne školy a základné školy s 1. - 4. ročníkom...

...platia popísané pravidlá primerane. Aj tieto školy by teda mali prejsť 7 krokov so starostlivým zvážením primeraných cieľov EAP. V prípade týchto škôl je zapojenie detí do niektorých krokov programu menej účinné, preto je potrebné rozvíjať spoluprácu s rodičmi a priateľmi školy.

9.apríla 2012, Výkonná rada Zelenej školy

http://www.fee-international.org

PrílohaVeľkosť
PDF icon aktivitypreskoly2012.pdf226.21 KB