Schvaľovanie EAP

Každá škola zapojená do programu Zelená škola musí mať podľa pravidiel programu schválený svoj environmentálny akčný plán (EAP) v prvom roku vybraného certifikačného obdobia.

Pokiaľ sa chce škola zúčastniť záverečného hodnotenia v prvom roku certifikačného obdobia, akčný plán musí mať schválený najneskôr  do 10. apríla. Bez schváleného EAP nebude škola pripustená k záverečnému hodnoteniu.

Postup pri schvaľovaní environmentálneho akčného plánu

1. Škola si vytvorí prvú verziu svojho environmentálneho akčného plánu do vzorovej tabuľky EAP. Tvorba EAP by mala prebiehať participatívnou cestou a so zohľadnením výsledkov auditu a potrieb členov školy. Postup, ako vytvoriť dobrý EAP, je v Metodickej príručke pre školy. Prípadné otázky konzultujte so svojím konzultantom. 

2. Pracovnú verziu EAP prekonzultuje škola so svojím konzultantom (e-mailom alebo osobne).

3. Pripomienky konzultanta škola zapracuje v miere, na akej sa spoločne zhodnú.

4. Finálnu verziu EAP pošle konzultant regionálnemu kooordinátorovi na schválenie.

5. Regionálny koordinátor buď pošle škole a konzultantovi ešte svoje pripomienky - je potrebné, aby tieto škola zapracovala. Po zapracovaní prípadných pripomienok schváli regionálny koordinátor EAP a škole pošle e-mail. E-mail o schválení by si mala škola uchovať.

Zmeny v schvaľovaní environmentálnych akčných plánov platné od šk. roka 2014/15

Aj na základe evaluácie a zmeny konzultačného systému v šk. roku 2014/15 sme dospeli k potrebe zjednodušenia schvaľovania EAP. Preto sme zrušili dvojstupňové schvaľovanie EAP. V prípade školy s prideleným konzultantom EAP schvaľuje konzultant a pri školách bez konzultanta EAP schvaľuje regionálny koordinátor.