Schvaľovanie EAP

Každá škola zapojená do programu Zelená škola musí mať podľa pravidiel programu schválený svoj environmentálny akčný plán (EAP) v prvom roku vybraného certifikačného obdobia.

Pokiaľ sa chce škola zúčastniť záverečného hodnotenia v prvom roku certifikačného obdobia, akčný plán musí mať schválený najneskôr do 10. marca daného šk. roku. Bez schváleného EAP nebude škola pripustená k záverečnému hodnoteniu.

Postup pri schvaľovaní environmentálneho akčného plánu s prideleným konzultantom

1. Škola vytvorí prvú verziu svojho environmentálneho akčného plánu do vzorovej tabuľky EAP. Tvorba EAP by mala prebiehať participatívnou cestou a so zohľadnením výsledkov auditu a potrieb členov školy. Postup, ako vytvoriť dobrý EAP, je v Metodickej príručke pre školy. Prípadné otázky konzultujte so svojím konzultantom. 

2. Pracovnú verziu EAP prekonzultuje škola so svojím konzultantom (e-mailom alebo osobne).

3. Pripomienky konzultanta škola zapracuje v miere, na akej sa spoločne zhodnú.

4. Po zapracovaní pripomienok schváli konzultant EAP a škole pošle e-mail. E-mail o schválení by si mala škola uchovať.

Postup pri schvaľovaní environmentálneho akčného plánu bez pridelenáho konzultanta

1. Škola si vytvorí prvú verziu svojho environmentálneho akčného plánu do vzorovej tabuľky EAP. Tvorba EAP by mala prebiehať participatívnou cestou a so zohľadnením výsledkov auditu a potrieb členov školy. Postup, ako vytvoriť dobrý EAP, je v Metodickej príručke pre školy. Prípadné otázky konzultujte so svojím konzultantom. 

2. Pracovnú verziu EAP prekonzultuje škola s regionálnym koordinátorom(e-mailom alebo telefonicky).

3. Pripomienky regionálneho koordinátora škola zapracuje v miere, na akej sa spoločne zhodnú.

4. Po zapracovaní pripomienok schváli regionálny koordinátor EAP a škole pošle e-mail. E-mail o schválení by si mala škola uchovať.