Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 3 hod 57 min

Z lesních školek do lesa s větší nadějí na přežití

24. júl 2016 - 9:48
Výzkumníci navrhli a ověřili novou technologii pěstování sadebního materiálu lesních dřevin - pěstování listnatých prostokořennýchpoloodrostků a odrostků nové generace (PONG). Zejména v extrémních klimatických a přírodních podmínkách lze jejich použitím dosáhnout výrazně vyšší ujímavosti a tím nižších ztrát při zalesňování. Jedná se především o obnovu zabuřenělých stanovišť a mra ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesy a EU

23. júl 2016 - 12:44
Vystoupení europoslance RNDr. Pavla Poce na výboru pro životní protředí, veřejné zdraví bezpečnost potravin (ENVI) ze dne 21.6.2016 - Výměna názorů s Komisí o kritériích udržitelnosti pro produkci biomasy.. ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mezinárodní projekt Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku

22. júl 2016 - 7:55
V rámci projektu "Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku" budou navrženy nástroje pro dlouhodobé plánování rozvoje lesů v intencích jejich trvale udržitelného obhospodařování. Lesy hrají zejména v době globální změny klimatu a postupující desertifikace pro Mongolskou společnost zásadní roli. V lesním hospodářství Mongolska chybí moderní nástroje p ...
Kategórie: Spravodajstvo

Metodické příručky pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělstv

14. júl 2016 - 7:43
Od 1. července 2016 dochází k rozšíření souboru finančních příspěvků poskytovaných Ministerstvem zemědělství podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.Vzhledem k rozsahu souvisejících změn, daných nařízením vlády č. 209/2016 Sb., připravilo Ministerstvo zemědělství pro žadatele o finanční příspěvky dvě metodick ...
Kategórie: Spravodajstvo

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělství

12. júl 2016 - 17:55
Novinky od 1. 7. 2016Od 1. července 2016, kdy nabylo účinnosti novelizační nařízení vlády č. 209/2016 Sb., dochází k rozšíření souboru finančních příspěvků poskytovaných Ministerstvem zemědělství na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti o finanční příspěvky dosud poskytované krajskými úřady. Tato změna poskytovatele se týká finančních příspěvků na ekologické a k přír ...
Kategórie: Spravodajstvo

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

8. júl 2016 - 9:46
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesíc... Citace: 209/2016 Sb. Částka: 80/2016 Sb. Na straně (od-do): 3202-3247 Rozeslána dne: 30. června 2016 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR ...
Kategórie: Spravodajstvo

Vědci připravili praktický návod na zvýšení druhové rozmanitosti našich lesů

24. jún 2016 - 16:50
Nově vydaný Katalog pěstebních opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích je pomůckou při plánování péče o lesní ekosystémy v chráněných oblastech. Vydáním katalogu skončil projekt podpořený z EHP a Norských fondů 2009-14, jehož hlavním řešitelem byl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno). Partnery projekt ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zkoumání lesních půd odhaluje rizikové prvky

20. jún 2016 - 16:51
Kontaminace lesních půd může mít značný vliv na fungování celých lesních ekosystémů. Pro lesní půdy ale dosud nebyly stanoveny limitní ani srovnávací hodnoty a nebyla dosud přijata jednotná metodika stanovení obsahu, případně forem rizikových látek v lesních půdách ani hodnocení jejich vlivu. Proto odborníci z několika různých institucí, zabývajících se pedologií a ochranou půd, vytvořili j ...
Kategórie: Spravodajstvo

Podpora do lesů by měla proudit z jednoho zdroje

20. jún 2016 - 13:50
Vláda minulý týden schválila návrh na poskytování podpor na hospodaření v lesích a na některé myslivecké činnosti, který jí předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Zatímco dnes významnou část dotací rozdělují jednotlivé kraje, podle materiálu by se nově poskytovaly z rozpočtuMinisterstva zemědělství, stejně jako to platilo před rokem 2005. Jednotný poskytovatel může lépe rozvrhnout podp ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jedle obrovská je atraktivní dřevinou i pro naše lesy

10. jún 2016 - 5:45
Jedle obrovská (Abiesgrandis/Dougl. ex D. Don/ Lindl.) patří k potenciálně nejvýznamnějším introdukovaným dřevinám s vysokými produkčními možnostmi... V Čechách byla jedli obrovské z hlediska okrasného využití a pěstování věnována pozornost již před řadou desetiletí. K výzkumu jedle obrovské ohledně provenienčních pokusů v České republice přispívá i Výzkumný ústav lesního hospodářství a mys ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ochranná pásma chráněných území vyžadují specifický pěstební přístup

9. jún 2016 - 5:44
V těchto územích může docházet ke gradaci kůrovcovitých a jejich šíření pak ohrožuje okolní hospodářské lesy.. Formulovat postupy pěstování lesů v ochranných pásmech maloplošných zvláště chráněných území (ZCHÚ) v 5.-7. lesním vegetačním stupni (LVS) si dali za cíl odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro kajinu a ...
Kategórie: Spravodajstvo

Brněnskou přehradu brázdí téměř sedmdesátimetrový vor

7. jún 2016 - 10:51
V rámci zahájení ohňostrojné části festivalu IGNIS BRUNENSIS byl v sobotu večer na Brněnské přehradě slavnostně pokřtěn vor. Touto atrakcí chtějí Lesy města Brna připomenout své 550. výročí založení. Ještě před zahájením samotného ohňostroje byl dřevěný vor pokřtěn a poté vyrazil na vodu se sedmiminutovým představením, které bylo nazváno Setkání živlů. Na palubě voru hořel oheň, který figur ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesy na Liberecku budou druhově bohatší

5. jún 2016 - 10:44
Přes 27 tisíc sazenic buků, dubů a jedlí za čtvrt miliónu korun obohatí druhovou skladbu obecních lesů na Liberecku. Celkem 9 obcí se zapojilo do projektu, jehož cílem je zvýšení biodiverzity lesních porostů, která je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor zaplatí obcím náklady na samotné sazenice a přispívá tak k ...
Kategórie: Spravodajstvo

Aktuální informace o finanční podpoře lesního hospodářství, myslivosti a základního zpracování dřeva

3. jún 2016 - 9:43
V oblasti lesního hospodářství, myslivosti a základního zpracování dřeva je v současnosti (k 1. červnu 2016) poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů... Ve stručnosti se lesní hospodáři, podnikatelé v lesním hospodářství nebo v základním zpracování dřeva i uživatelé honiteb mohou orientovat na tyto finanční podpory: finanční příspěvky na hospodaření ...
Kategórie: Spravodajstvo

Obnovou drobných mokřadů a vodních toků proti suchu

29. máj 2016 - 16:44
V loňském roce se Česká republika potýkala s následky katastrofálního sucha a ani prognózy na letošní rok nejsou nijak optimistické. Už dnes je jasné, že v boji proti suchu bude mít klíčový význam obnova sítě drobných mokřadů v krajině i malých vodních toků, které by se z napřímených kanálů měly vrátit do svého původního řečiště. V uplynulých letech Správa NP Šumava realizovala mnoho re ...
Kategórie: Spravodajstvo

Za nezalesnění nezákonně vytěžených pozemků dostala firma I.L.C. tři pokuty v celkové výši 830 tisíc korun

27. máj 2016 - 6:45
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany lesa uložili tři pokuty v celkové výši 830 tisíc korun společnosti I.L.C., a.s. Firma je dostala za nesplnění opatření k nápravě, která jí inspektoři uložili - nezalesnila holiny, které v letech 2011 a 2012 vznikly nezákonnou těžbou na jejích pozemcích na několika místech v republice. První pokuta ve výši 43 ...
Kategórie: Spravodajstvo

Majitelé nechali své lesní pozemky zavézt výkopovou zeminou. Dostali tři pokuty v celkové výši 900 tisíc korun

26. máj 2016 - 11:47
Tři pokuty, každou ve výši 300 tisíc korun, uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze třem majitelům lesních pozemků v katastru obce Týnec nad Labem za to, že na ně nechali nelegálně uložit velké množství výkopové zeminy. Tím porušili lesní zákon. ,,Spoluvlastníci pozemků Hynek, Robert a Oldřich Motlové nechali zavést celkem 950 metrů čtverečních lesních p ...
Kategórie: Spravodajstvo

Výzkum pomáhá lesníkům, školkařům i veřejnosti

18. máj 2016 - 10:45
Díky němu vznikla i naučná stezka v královéhradeckých lesích O tom, že je lesnický výzkum úzce provázán s každodenním praktickým využitím, svědčí množství větších či menších projektů, kterými se zabývají odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. V mnoha případech se výzkumná šetření uskutečňují ve spolupráci s lesníky, vlastníky lesa nebo majiteli lesních školek ...
Kategórie: Spravodajstvo

Loňské sucho oslabilo dřeviny a otevřelo dveře škůdcům lesa

13. máj 2016 - 7:50
S následky sucha, které loni postihlo Česko, se budou lesy vyrovnávat nejen celý letošní rok, ale i v dalších letech.... Suchem a přísušky oslabené lesní porosty totiž poskytují vhodné podmínky jak pro vznik gradace podkorního hmyzu, tak pro rozvoj a šíření kořenových hnilob. Právě tématu sucha vzhledem k nepříznivému vývoji počasí v posledních několika letech, byl věnován letošní seminář ...
Kategórie: Spravodajstvo

Děti i dospělí se při Týdnu lesů dozví, jak se obnovuje les

13. máj 2016 - 6:50
Pomáháme lesům růst je heslem letošního Týdne lesů, který potrvá do 13. května. Akce však lesnícipřipravili na celý měsíc květen. V rámci Týdne lesů si mohou děti i dospělí po celé České republice za asistence lesníků vyzkoušet například, jak se sbírají semena lesních dřevin a zkusit si práci lesních dělníků při sázení stromků v lese. Mohou také navštívit lesní školky a seznámit se s pěstov ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky