Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 11 min 11 s

Kořeny buku mohou chránit smrky před suchem

26. august 2016 - 13:49
V souvislosti s klimatickými změnami se i lesnický výzkum intenzívně zaměřuje na hrozící suchá období. Mimořádně významné z hlediska oteplování může obecně být přerozdělení vody v půdním profilu kořenovým systémem některých dřevin (,,hydraulic lift"), z něhož mohou současně profitovat některé dřeviny jiné, včetně přízemní vegetace. Tuto metodu ověřovali vědečtí pracovníci z Výzkumného ústa ...
Kategórie: Spravodajstvo

Pracovní příležitost v CENIA

24. august 2016 - 10:47
CENIA přijme specialistu na hodnocení životního prostředí v oblasti přírody a krajiny, lesů a zemědělství. Pracovní náplní bude spolupráce na dokumentech hodnotících stav životního prostředí (Zpráva o životním prostředí ČR, Zprávy o stavu životního prostředí v krajích ČR) spolupráce s MŽP a dalšími resortními organizacemi na vyhodnocení Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020 ...
Kategórie: Spravodajstvo

Obnova lesa na kalamitní holině nemusí být stereotypní

19. august 2016 - 5:45
Jak nejlépe obnovit les po kalamitě, aby co nejlépe odolával zátěžím a zároveň tento proces nebyl příliš nákladný, zjišťoval vědecký tým z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Tradiční způsoby obnovy lesa po kalamitní události vedou k tvorbě rozsáhlých stejnověkých a často i stejnorodých porostů s vysokou mírou nestability. Naproti tomu přírodě bližší způsoby hospodařen ...
Kategórie: Spravodajstvo

Místo původu může mít vliv na kvalitu bukového dřeva

5. august 2016 - 7:51
V lesním hospodářství lze kvalitu těžených stromů ovlivnit kromě pěstební techniky předevšímvolbou vhodného reprodukčního materiálu pro obnovu lesa či zalesňování, tj. volbou vhodné provenience... Experimentální zjišťování adaptability i produkčních vlastností proveniencí různého původu vodlišných stanovištních podmínkách je úkolem provenienčního výzkumu, který řeší Výzkumný ústav lesního h ...
Kategórie: Spravodajstvo

Za nezákonnou těžbu v lesích na Jičínsku padly dvě pokuty 100 a 200 tisíc

3. august 2016 - 11:43
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany lesa v Hradci Králové uložili dvě pokuty za nezákonné kácení v lesích na Jičínsku ve východních Čechách. První pokutu 200 tisíc korun dostala společnost PECKA, spol. s r.o., která při budování lesní dopravní sítě vytěžila v okolí městysu Pecka plochu 7,03 hektaru. Orgánem státní správy lesů a silničním správním ...
Kategórie: Spravodajstvo

Z lesních školek do lesa s větší nadějí na přežití

24. júl 2016 - 9:48
Výzkumníci navrhli a ověřili novou technologii pěstování sadebního materiálu lesních dřevin - pěstování listnatých prostokořennýchpoloodrostků a odrostků nové generace (PONG). Zejména v extrémních klimatických a přírodních podmínkách lze jejich použitím dosáhnout výrazně vyšší ujímavosti a tím nižších ztrát při zalesňování. Jedná se především o obnovu zabuřenělých stanovišť a mra ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesy a EU

23. júl 2016 - 12:44
Vystoupení europoslance RNDr. Pavla Poce na výboru pro životní protředí, veřejné zdraví bezpečnost potravin (ENVI) ze dne 21.6.2016 - Výměna názorů s Komisí o kritériích udržitelnosti pro produkci biomasy.. ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mezinárodní projekt Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku

22. júl 2016 - 7:55
V rámci projektu "Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku" budou navrženy nástroje pro dlouhodobé plánování rozvoje lesů v intencích jejich trvale udržitelného obhospodařování. Lesy hrají zejména v době globální změny klimatu a postupující desertifikace pro Mongolskou společnost zásadní roli. V lesním hospodářství Mongolska chybí moderní nástroje p ...
Kategórie: Spravodajstvo

Metodické příručky pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělstv

14. júl 2016 - 7:43
Od 1. července 2016 dochází k rozšíření souboru finančních příspěvků poskytovaných Ministerstvem zemědělství podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.Vzhledem k rozsahu souvisejících změn, daných nařízením vlády č. 209/2016 Sb., připravilo Ministerstvo zemědělství pro žadatele o finanční příspěvky dvě metodick ...
Kategórie: Spravodajstvo

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělství

12. júl 2016 - 17:55
Novinky od 1. 7. 2016Od 1. července 2016, kdy nabylo účinnosti novelizační nařízení vlády č. 209/2016 Sb., dochází k rozšíření souboru finančních příspěvků poskytovaných Ministerstvem zemědělství na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti o finanční příspěvky dosud poskytované krajskými úřady. Tato změna poskytovatele se týká finančních příspěvků na ekologické a k přír ...
Kategórie: Spravodajstvo

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

8. júl 2016 - 9:46
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesíc... Citace: 209/2016 Sb. Částka: 80/2016 Sb. Na straně (od-do): 3202-3247 Rozeslána dne: 30. června 2016 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR ...
Kategórie: Spravodajstvo

Vědci připravili praktický návod na zvýšení druhové rozmanitosti našich lesů

24. jún 2016 - 16:50
Nově vydaný Katalog pěstebních opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích je pomůckou při plánování péče o lesní ekosystémy v chráněných oblastech. Vydáním katalogu skončil projekt podpořený z EHP a Norských fondů 2009-14, jehož hlavním řešitelem byl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno). Partnery projekt ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zkoumání lesních půd odhaluje rizikové prvky

20. jún 2016 - 16:51
Kontaminace lesních půd může mít značný vliv na fungování celých lesních ekosystémů. Pro lesní půdy ale dosud nebyly stanoveny limitní ani srovnávací hodnoty a nebyla dosud přijata jednotná metodika stanovení obsahu, případně forem rizikových látek v lesních půdách ani hodnocení jejich vlivu. Proto odborníci z několika různých institucí, zabývajících se pedologií a ochranou půd, vytvořili j ...
Kategórie: Spravodajstvo

Podpora do lesů by měla proudit z jednoho zdroje

20. jún 2016 - 13:50
Vláda minulý týden schválila návrh na poskytování podpor na hospodaření v lesích a na některé myslivecké činnosti, který jí předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Zatímco dnes významnou část dotací rozdělují jednotlivé kraje, podle materiálu by se nově poskytovaly z rozpočtuMinisterstva zemědělství, stejně jako to platilo před rokem 2005. Jednotný poskytovatel může lépe rozvrhnout podp ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jedle obrovská je atraktivní dřevinou i pro naše lesy

10. jún 2016 - 5:45
Jedle obrovská (Abiesgrandis/Dougl. ex D. Don/ Lindl.) patří k potenciálně nejvýznamnějším introdukovaným dřevinám s vysokými produkčními možnostmi... V Čechách byla jedli obrovské z hlediska okrasného využití a pěstování věnována pozornost již před řadou desetiletí. K výzkumu jedle obrovské ohledně provenienčních pokusů v České republice přispívá i Výzkumný ústav lesního hospodářství a mys ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ochranná pásma chráněných území vyžadují specifický pěstební přístup

9. jún 2016 - 5:44
V těchto územích může docházet ke gradaci kůrovcovitých a jejich šíření pak ohrožuje okolní hospodářské lesy.. Formulovat postupy pěstování lesů v ochranných pásmech maloplošných zvláště chráněných území (ZCHÚ) v 5.-7. lesním vegetačním stupni (LVS) si dali za cíl odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro kajinu a ...
Kategórie: Spravodajstvo

Brněnskou přehradu brázdí téměř sedmdesátimetrový vor

7. jún 2016 - 10:51
V rámci zahájení ohňostrojné části festivalu IGNIS BRUNENSIS byl v sobotu večer na Brněnské přehradě slavnostně pokřtěn vor. Touto atrakcí chtějí Lesy města Brna připomenout své 550. výročí založení. Ještě před zahájením samotného ohňostroje byl dřevěný vor pokřtěn a poté vyrazil na vodu se sedmiminutovým představením, které bylo nazváno Setkání živlů. Na palubě voru hořel oheň, který figur ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesy na Liberecku budou druhově bohatší

5. jún 2016 - 10:44
Přes 27 tisíc sazenic buků, dubů a jedlí za čtvrt miliónu korun obohatí druhovou skladbu obecních lesů na Liberecku. Celkem 9 obcí se zapojilo do projektu, jehož cílem je zvýšení biodiverzity lesních porostů, která je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor zaplatí obcím náklady na samotné sazenice a přispívá tak k ...
Kategórie: Spravodajstvo

Aktuální informace o finanční podpoře lesního hospodářství, myslivosti a základního zpracování dřeva

3. jún 2016 - 9:43
V oblasti lesního hospodářství, myslivosti a základního zpracování dřeva je v současnosti (k 1. červnu 2016) poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů... Ve stručnosti se lesní hospodáři, podnikatelé v lesním hospodářství nebo v základním zpracování dřeva i uživatelé honiteb mohou orientovat na tyto finanční podpory: finanční příspěvky na hospodaření ...
Kategórie: Spravodajstvo

Obnovou drobných mokřadů a vodních toků proti suchu

29. máj 2016 - 16:44
V loňském roce se Česká republika potýkala s následky katastrofálního sucha a ani prognózy na letošní rok nejsou nijak optimistické. Už dnes je jasné, že v boji proti suchu bude mít klíčový význam obnova sítě drobných mokřadů v krajině i malých vodních toků, které by se z napřímených kanálů měly vrátit do svého původního řečiště. V uplynulých letech Správa NP Šumava realizovala mnoho re ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky